Projekt Regulaminu Rady Kultury

Projekt Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury został zredagowany i zgodnie z ustaleniami – przekazany do Urzędu Miasta do dalszego procedowania. Po korekcie legistalora projekt wróci z powrotem do nas – do Grupy Kultura Wrocław, a następnie zostanie opublikowany jako zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia.

Raz jeszcze dziękujemy też wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad projektem, zarówno na etapie tworzenia zapisów, jak i ich korekty w trybie konsultacji społecznych, w które licznie i aktywnie włączyli się przedstawiciele wrocławskiego środowiska kultury i sztuki! Były to trzy miesiące bardzo intensywnej pracy. Teraz przed nami kolejne wyzwanie – organizacja Kongresu Kultury!

Sprawozdanie z prac Grupy Kultura Wrocław z dnia 5 września 2019

Tworzenie grup branżowych przez organizacje pozarządowe należy do priorytetów Koalicji, którą na zasadach partnerstwa stworzyli przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia. W skład Koalicji wchodzą przedstawiciele 13-tu organizacji pozarządowych, Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Partycypacji Społecznej oraz Rzecznik Dialogu Społecznego. Podsumowaniem pierwszego etapu prac Koalicji jest dokument „Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 we Wrocławiu”. Jednym z obszarów, wytypowanych przez Koalicję do objęcia partnerstwem określonym w dokumencie strategii, jest aktywność związana z aktywizacją wrocławskiego środowiska kultury i powołaniem Grupy Branżowej Kultura. Aktualnie prowadzone są prace w ramach 3 grup branżowych: Grupa ds. kultury (Grupa Kultura Wrocław) – operator: Fundacja Avant Art; Grupa ds. młodzieży – operator: TRATWA; Grupa ds. osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności przestrzeni publicznej i usług – operator: Fundacja Eudajmonia.

Propozycja nowej struktury dialogu w obszarze kultury (marka KULTURA WROCŁAW)

Marka Kultura Wrocław ma być elementem realizacji i formatowania polityki kulturalnej miasta w procesie dialogu pomiędzy magistratem, a środowiskiem, przy uczestnictwie wszystkich uczestników obszaru kultury jak: DSS i WKL, artyści, organizacje pozarządowe, animatorzy i menedżerowie kultury oraz instytucje kultury, którego fundamentami są: Grupa Kultura Wrocław, Rada Kultury i Kongres Kultury.

Partycypacyjny model realizowania polityki kulturalnej we Wrocławiu zakłada:

 1. regularne prace Grupy Kultura Wrocław (wypracowywanie priorytetów i kierunków działania, praktyczna ewaluacja i monitoring realizowanych modeli polityki kulturalnej),
 2. funkcjonowanie Wrocławskiej Rady Kultury, jako ciała konsultacyjno-doradczego prezydenta (jednego z trzech, obok DSS i WKL podmiotu kreowania polityki kulturalnej w mieście, lobbującego na rzecz rozwiązań rekomendowanych przez Grupę Kultura Wrocław oraz będącego adresatem i mediatorem napięć i konfliktów w polu wrocławskiej kultury),
 3. cykliczne organizowanie Kongresów Kultury jako narzędzia dialogu i włączania mieszkańców w obieg wrocławskiej kultury oraz promowanie marki Kultura Wrocław.

Grupa Kultura Wrocław

Grupa branżowa powstała w październiku 2018 roku na mocy wdrażania zapisów “Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi”. Liderem procesu tworzenia grupy oraz jej spotkań jest Fundacja Avant Art. W swoich pracach grupa opiera się m.in. na dokumencie „Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”.

Cele grupy

 • stworzenie – poprzez cykliczne spotkania – otwartej przestrzeni do wspólnej pracy, prowadzącej do budowy struktury dialogu środowiskowego, umożliwiającego uzgadnianie wyzwań i kierunków rozwoju dla polityki kulturalnej Wrocławia;
 • aktywizacja i integracja podmiotów wrocławskiego środowiska kultury;
 • budowa silnego partnerstwa, które połączy podmioty aktywnie działające we wrocławskiej kulturze (NGO-sy, przedstawicieli JST, twórców etc.).

Do priorytetów Grupy Kultura Wrocław jej członkowie zaliczyli:

 1. powołanie Wrocławskiej Rady Kultury (2020),
 2. zorganizowanie Kongresu Kultury (I kw. 2020), podczas którego odbędą się wybory do Wrocławskiej Rady Kultury,
 3. wypracowanie modelu pracy Grupy Kultura Wrocław.

Grupa Kultura Wrocław w liczbach: od lutego do czerwca 2019 odbyło się 6 spotkań Grupy. W spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 500 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, artystów, animatorów i menadżerów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i innych. Grupa posiada własne kanały komunikacji w postaci strony www (www.kulturawroclaw.pl), profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/grupakulturawroclaw/) oraz bazy mailingowej.

Zespół ds. Rady Kultury

Jedną z kluczowych kwestii w 2019 roku pozostaje przygotowanie strategii oraz narzędzi służących powołaniu Rady Kultury. Za koordynację tego procesu, jak i organizację spotkań Grupy Kultura Wrocław, odpowiada Zespół ds. Rady Kultury, który uformował się w wyniku otwartego naboru.W skład zespołu weszli: Kostas Georgakopulos i Katarzyna Gołecka (Fundacja Avant Art), Agata Bulicz i Paweł Dębek (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych), Jacek Pluta (Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia), Agnieszka Imiela-Sikora (Fundacja Bente Kahan), Tomasz Sikora (muzyk), Robert Chmielewski (Firlej – Ośrodek Działań Artystycznych), Izabela Duchnowska (menedżerka kultury), Marcin Hamkało (Zakład Narodowy im. Ossolińskich), Robert Drogoś (Stowarzyszenie Tratwa), Adam Kamiński (Mandala Performance Festival), Marek Gluziński (menedżer kultury), Berenika Nikodemska (menedżerka kultury), Andrzej Jóźwik (dziennikarz) i Joanna Lassota (Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy).Efektem prac Zespołu jest projekt Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury, przekazany do konsultacji członkom Grupy Kultura Wrocław i środowisku kultury w dniu 5 września 2019 roku.

II. Kamienie milowe procesu – co zrobiliśmy i co planujemy zrobić

Kolejne spotkanie Grupy Kultura

Zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie Grupy Kultura Wroclaw, które odbędzie się w najbliższy wtorek 10.09.2019, o godz. 17.00 w Centrum Sektor 3.
To spotkanie będzie jednym z kluczowych w procesie aktywizacji i integracji wrocławskiego środowiska kultury, gdyż na nim będziemy dyskutować zapisy projektu Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury.

Projekt Regulaminu dostępny jest pod adresem:
http://tiny.cc/hu1acz

Uwagi do Regulaminu prosimy zgłaszać za pomocą Formularza Uwag Ogólnych i Formularza Uwag Szczegółowych (w tym samym folderze na dysku Google’a).

W przypadku problemów z wypełnieniem formularzy, bardzo prosimy o przesłanie uwag mailem na adres info@kulturawroclaw.pl.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłaszanie swoich uwag do godz. 10:00 9 września (poniedziałek) – ich liczba zadecyduje o sposobie organizacji naszej pracy na najbliższym spotkaniu.

Wstępna agenda spotkania:
1. sprawozdanie z prac Zespołu ds. Rady Kultury
2. przedstawienie efektu pracy Zespołu, czyli projektu Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury.
3. wspólne czytanie i dyskusja nad zapisami projektu
4. przedstawienie dalszej ścieżki procedowania
5. Kongres Kultury – wprowadzenie, ogłoszenie naboru do Zespołu ds. Kongresu Kultury

Bardzo liczymy na Waszą obecność.
Do zobaczenia

List intencyjny Prezydenta Jacka Sutryka

Mamy dobre wiadomości! 

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk potwierdził wolę uczestnictwa w procesie uspołecznienia polityki kulturalnej Wrocławia. W liście intencyjnym, wysłanym do przedstawicieli wrocławskiego środowiska kulturalnego, poinformował też o pracach Grupy Kultura Wrocław. W najbliższych dniach jej członkowie będą mogli zapoznać się z projektem regulaminu wrocławskiej Rady Kultury.

O nim, a także o innych dotychczasowych i przyszłych zadaniach, jakie stoją przed Grupą Kultura Wrocław, np. o Kongresie Kultury, będziemy rozmawiać podczas kolejnego spotkania 10 września w Centrum Sektor 3. Do zobaczenia!

Notatka ze spotkania 7 maja 2019, III Spotkanie Grupy Kultura Wrocław

Wstępne cele GRUPY KULTURA WROCŁAW jako punkt wyjścia dla funkcjonowania Grupy Kultura Wrocław, zaproponowane przez Grupę i dyskutowane na spotkaniu 7.05.2019, wraz z dopiskami uczestników spotkania. Dodatkowo uczestnicy głosowali na najważniejszy ich zdaniem w chwili obecnej cel. Lista celów Grupy Kultura Wrocław:

 1. Wpływ na politykę kulturalną miasta (12 głosów)
 2. Integracja środowiska kultury we Wrocławiu (11 głosów)
 3. Realizacja wspólnych projektów (11 głosów)
 4. Wzmocnienie aktywności i efektywności działań twórców i menadżerów kultury (9 głosów)
 5. Utworzenie Rady Kultury (8 głosów)
 6. Organizacja Kongresu Kultury (8 głosów)
 7. Wypracowanie dobrych praktyk w kontaktach z Urzędem Miasta (8 głosów)
 8. Miejsce dzielenia się doświadczeniami (2 głosy)

PARKING – zgłoszenia dodatkowe podczas spotkania

II Spotkanie Grupy Kultura Wrocław – notatka

Podczas spotkania 9 kwietnia w Firleju Grupa Kultura Wrocław kontynuowała pracę nad pierwszym z trzech „stolikowych” tematów, czyli nad zasadami funkcjonowania GRUPY jako narzędzia integracji środowiska i otwartej przestrzeni dyskusji o najważniejszych dla środowiska kwestiach. Podczas spotkania pracowaliśmy na podstawie kart rozmów wg metody Democs (Deliberative Meetings of Citizens). Najważniejsze zagadnienia wybrane przez uczestników spotkania:

 1. Pomimo otwartego charakteru spotkań Grupy Kultura Wrocław konieczny jest koordynator / gospodarz w celu planowania, organizacji i udostępniania materiałów ze spotkań. Być może w przyszłości osoba ta powinna otrzymywać wynagrodzenie.
 2. Grupa Kultura Wrocław ma być miejscem spotkań różnych środowisk. Koordynator / gospodarz Grupy powinien dbać o udział przedstawicieli różnych środowisk działających w obszarze kultury we Wrocławiu, przy jednoczesnej trosce o nieobecnych (prowadzenie notatek i udostępnianie ich na stronie www / fb / transmisje ze spotkań).
 3. Spotkania Grupy Kultura Wrocław powinny mieć uporządkowaną strukturę, należy włączyć w ich przebieg moderatorów. Warsztatowy sposób pracy ma zagwarantować realny dialog podczas spotkań.
 4. Grupa zakłada możliwość tworzenia grup roboczych w zakresie ważnych dla środowiska tematów, każda grupa ma mieć swoje lidera / właściciela tematu. Istotny jest dla nas udział ekspertów / gości.
 5. Konieczny jest udział na spotkaniach Grupy przedstawicieli Urzędu Miasta.
 6. Sprawczość działań Grupy Kultura Wrocław zależy od jej celów. Grupa chce te cele wspólnie zdefiniować w trakcie najbliższych spotkań. Kluczowe okazuje się pytanie: PO CO? Będziemy zbierać propozycje celów poprzez formularz na stronie www.kulturawroclaw.pl (wkrótce dostępny).
 7. Kolejne spotkane Grupy Kultura Wrocław jest zaplanowane na 7 maja 2019 o godz. 17.00 w Muzeum Pana Tadeusza ( Rynek 6, 50-106 Wrocław). Temat spotkania to kontynuacja rozmów dot. celów grupy Kultura Wrocław oraz Rada Kultury / Kongres Kultury. Na spotkaniu będą obecni przedstawiciele UM.

NOTATKA ZE SPOTKANIA 12 MARCA 2019

 Opracowanie zawiera zebrane propozycje i głosy z dyskusji Uczestników pierwszego spotkania roboczego, dedykowanego kulturze we Wrocławiu w dniu 12 marca 2019 r. Spotkanie miało na celu uruchomienie grupy Kultura Wrocław, pracującej cyklicznie i będącej otwartą przestrzenią dyskusji przedstawicieli środowiska wrocławskiej kultury o najważniejszych kwestiach w dla środowiska i obszaru kultury we Wrocławiu. 

Podczas spotkania dyskutowano trzy kwestie, na ile są potrzebne i jak powinny działać: Radę Kultury, Kongres Kultury i Grupę Kultura Wrocław

STOLIK GRUPA KULTURA WROCŁAW 

Grupa, padła tez propozycja by nazwać ją Forum, dla podkreślenia otwartego charakteru powinna: 

• być o k r ą g ł y m s t o ł e m dla środowiska ludzi wrocławskiej kultury, 

• pracować cyklicznie (spotkania raz w miesiącu), 

• być otwarta, 

• być pierwszym i realnym głosem w komunikacji z UM Wrocławia 

• być przestrzenią networkingową (sieciującą), łączącą środowisko i dającą możliwości współpracy, 

• być „samoświadomym ciałem”, które wie dokąd dąży, 

• dawać możliwość pracy w podgrupach, aby wypracowywać wspólne stanowiska, rozwiązania, plany działań etc. w określonych kwestiach np. w kwestii Rady Kultury, 

• być siłą wielu głosów, wyraźnym głosem w mieście. 

Grupa musi mieć koordynatora, który będzie czuwał/ troszczył się o przebieg prac, organizowaniem dialogu (zadba o formułę spotkań, która będzie sprzyjała rozmowie i umożliwi udział w dyskusji), zajmowanie się ważnymi tematami, udziałem ekspertów w dyskusji etc. 

FUNKCJE I ZADANIA GRUPY Kultura WROCŁAW: 

• rzetelna diagnoza wyzwań i problemów środowiska wrocławskiej kultury, 

• planowanie strategiczne w obszarze wrocławskiej kultury (diagnoza, wybór celów i kierunków działania, realizacja działań, ich monitoring i ewaluacja), 

• stworzenie przestrzeni realnego dialogu dla i w środowisku, 

• spotkania całego środowiska: ważna jest obecność, wspólne idee i synergia w działaniu, 

• wiedza o procesie decyzyjnym w obszarze wrocławskiej kultury, „jak to działa w mieście”, 

• testowanie i eksperymentowanie, 

• weryfikacja dotychczasowych schematów, 

• włączenie kultury w obszary aktywności wrocławian m.in. w edukację (edukacja kulturalna dla młodych wrocławian), 

• propagowanie, że kultura nie zawsze równa się rozrywka, 

• wypracowanie systemów wsparcia dla artystów. 

STOLIK RADA KULTURY 

• Czy RK ma mieć komisje i podgrupy 

• Jaki klucz wyboru kandydatów 

• Czy muszą być przedstawiciele wszystkich (czy to w ogóle możliwe/ czy nie lepiej wybrać kandydatów, którzy są autorytetami) 

• Czy RK musi mieć strukturę – np. x osób z instytucji, x z NGO, x z urzędu – kto ma zdecydować o reprezentacji 

• Kto kształtuje politykę kulturalną miasta 

• Sprawczość RK jest w rękach urzędu/ władz miasta 

• RK może współtworzyć wizję/ strategię 

• Sekretariat – OK. – można zgłaszać problemy, komunikować się 

• Rotacyjność – lista rezerwowa (jeśli np. ktoś zrezygnuje) 

• Najwięcej członków RK powinno być z NGO 

• Nie ma sensu brać urzędników i dyrektorów instytucji 

• Nie można zmarginalizować instytucji, skoro pochłaniają 90% budżetu i mają ogromny wpływ na kulturę 

• Kadencja powinna być w kontrze do Rady Miejskiej i Prezydenta, żeby była niezależność 

• Cel: chcemy mieć wpływ na cele/ strategię/ ofertę – nie urzędnik powinien decydować o ofercie kulturalnej, artyści powinni mieć głos; 

• Wyczuwanie potrzeb i nastrojów nie tylko branży, ale też uczestników 

• Czy RK ma być ciałem doradczym WKL czy Prezydenta 

• Jakie kworum powinno wybierać RK – delegaci 

• Pamiętać o gender equality 

• Po co dziennikarze w RK 

• Na ile RK będzie głosem mniejszych (skoro są duzi gracze, instytucje) – RK nie będzie miała sensu, jeśli będzie 1 artysta i 1 NGO, a reszta – duzi gracze 

• Zamiast organizacji z dzym prestiżem powinny być autorytety – ludzie z autorytetem; nie chodzi o to, żeby duzi gracze wybrali największego gracza, tylko żeby to był mądry człowiek 

• My powołamy stronę społeczną, a kto powoła resztę? 

• W grupie Kultura Wrocław powinny być grupy tematyczne 

• Nacisk na grupę Kultura Wrocław – grupa powinna mieć wpływ na RK, a RK na Prezydenta; zawsze na sesji RK powinien być przedstawiciel Grupy 

• Kongres coroczne spotkanie, jako narzędzie 

STOLIK KONGRES KULTURY 

1. Włączająca formuła organizacji kongresu 

Możliwość zgłaszania tematów paneli i ekspertów przez uczestników 

2. Charakter edukacyjny 

• Warsztaty i wykłady z ekspertami 

• Zaproszenie ekspertów z innych kongresów z Polski 

• Proponowane tematy, z których chcemy podnosić swoje kompetencje [dostępność, audience development, rozwijanie innowacyjności i profesjonalizacja miejskich centrów kultury, fundrising] 

• Możliwość wzajemnego dzielenia się kompetencjami – uczenie się od ludzi z naszego środowiska 

3. Integracja środowiska, poznawanie instytucji i osób 

• Sieciowanie i nawiązywanie współpracy 

• Giełda / wymiana zasobów (sprzęt, zaplecze techniczne etc.) – prezentacja czym możemy się wzajemnie wspierać 

• Formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem i krótkim bio → prezentacja na stronie www kongresu, “ścianka” – kongresowe “who is who” 

• Speed-dating w przerwach 

• Wrocławskie święto kultury – przestrzeń na to żeby razem świętować sukcesy, usiąść do jednego stołu 

• Atmosfera, która włącza i daje przestrzeń do otwartego dialogu 

4. Prezentacja Wrocławskich działań kulturalnych 

• Targi małych instytucji / organizacji 

• Prezentacja najciekawszych dokonań wrocławskich, chwalenie się sukcesami 

5. Miejsce spotkania ze sponsorami 

6. Ścisłe powiązanie z pozostałymi narzędziami – Grupą Kultura Wrocławska i Radą Kultury 

• Tworzenie założeń / celów dla Rady Kultury i grupy Wrocławska Kultura 

• Przestrzeń prezentacji / podsumowań działań RK i WK 

7. Docenianie i wspieranie zasłużonych twórców kultury wrocławskiej 

Wręczanie nagrody dla twórców w trakcie Kongresu 

8. Uczestnictwo lokalnych władz 

• Prezentowanie działań, budżetu i planów na kolejny rok z możliwością odwołania się od nich 

• Podsumowanie całego roku 

9. Forum dyskusji o problemach 

Ale nie w formie ściany płaczu 

10. Prestiżowe wydarzenie 

• Prestiżowe wydarzenie o dużym znaczeniu 

• Kongres jako tuba i głośno wybrzmiewający głos środowiska 

• Wydarzenie odbywające się z udziałem przedstawicieli władz centralnych 

11. Wydarzenie otwarte (nie tylko dla środowiska) 

• Otwarte na uczestników z całej polski 

• Spotkanie wszystkich Rad Kultury, działających w Polsce 

12. Wydarzenia kulturalne jako integralna część kongresu 

Również jako nagroda – prezentacja najciekawszych dokonań kulturalnych. 

I spotkanie grupy KULTURA WROCŁAW

Jesteśmy po dwóch spotkaniach informacyjnych, inicjujących powstanie Grupy Branżowej Kultura. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie uczestników wrocławskiego środowiska Kultury we Wrocławiu. Bardzo dziękujemy za Waszą przychylność i deklaracje uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.
Jednym z pierwszych efektów naszych rozmów jest zmiana nazwy Grupy Branżowej Kultura na Grupę KULTURA WROCŁAW i otwarcie jej dla wszystkich członków naszej społeczności – organizacji pozarządowych, twórców, artystów, animatorów, menadżerów kultury i instytucji kultury.

Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na I spotkanie Grupy KULTURA WROCŁAW, które odbędzie się 12 marca 2019 o godz. 17.00 w Recepcji przy ul. Ruskiej 46 C.
Spotkanie chcemy poświęcić dyskusji na 3 wybrane tematy, które pojawiły się w Waszych pytaniach podczas obu spotkań informacyjnych.

Harmonogram spotkania:

17.00 – 17.20 WPROWADZENIE
(podsumowanie obu spotkań informacyjnych, przypomnienie kluczowych dokumentów, omówienie korzyści płynących z uczestnictwa w grupie KULTURA WROCŁAW, informacja o Zespole ds. Rady Kultury, plan na następne spotkania)

17.20 – 18.50 PRACA W GRUPACH z wykorzystaniem metody World Cafe, tematy stolików:
👉 Kongres Kultury (cel, uczestnicy, tematyka, eksperci)
👉 Rada Kultury (koncepcja, sposób wyboru, czas trwania kadencji, sprawczość)
👉 Grupa KULTURA WROCŁAW (zasady organizacji pracy)

18.50 – 19.30 – Podsumowanie

****
UWAGA:
Do 12 marca trwa nabór do Zespołu ds. Rady Kultury.
Zadaniami Zespołu są:
– praca nad koncepcją Rady Kultury
– konsultacje i współpraca z Grupą KULTURA WROCŁAW
– konsultacje i współpraca z Gminą Wrocław
– opracowania, analizy, raporty i dokumenty
– organizacja spotkań, prowadzenie kalendarza
– regularne spotkania co 2 tyg.

Chętnych do pracy prosimy o kierowanie swoich zgłoszeń na adres e-mail: info@kulturawroclaw.pl

Do zobaczenia we wtorek 12 marca!

Zespół ds. Rady Kultury
Grupa Kultura Wrocław
www.kulturawroclaw.pl

***
Wydarzenie realizowane w ramach projektu Wdrażanie Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022, finansowanego ze środków Gminy Wrocław. Więcej informacji na stronie: https://wro-ngo.pl/.

Operatorem projektu jest wrocławska Fundacja Avant Art (www.avantart.pl).

„Grupa Kultura Wrocław”, czyli Grupa Branżowa Kultura

Tworzenie grup branżowych przez organizacje pozarządowe należy do priorytetów Koalicji, którą na zasadach partnerstwa stworzyli przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Aktualnie w skład Koalicji wchodzą przedstawiciele 12 NGO’s, Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Partycypacji Społecznej oraz Rzecznik Dialogu Społecznego.

Podsumowaniem pierwszego etapu prac Koalicji jest dokument „Wdrażanie Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022 z NGO we Wrocławiu”.

Jednym z obszarów, wytypowanych przez Koalicję do objęcia partnerstwem określonym w dokumencie strategii, jest aktywność związana z aktywizacją wrocławskiego środowiska kultury i powołaniem Grupy Branżowej Kultura, która swoim zasięgiem objęła całe środowisko wrocławskiej kultury.

Grupa Kultura Wrocław ściśle współpracuje z Prezydentem Wrocławia, Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydziałem Kultury oraz całym wrocławskim środowiskiem kultury. Do priorytetowych obszarów swoich działań uznaje: współorganizacja Wrocławskiego Kongresu Kultury, udział w procesie tworzenia powoływanej przez Prezydenta Wrocławia Wrocławskiej Rady Kultury oraz wypracowanie strategii i modelu aktywności grupy w przyszłych latach. Te trzy elementy składają się ponadto na unikatowy w skali kraju przykład procesu uspołecznienia miejskiej polityki kulturalnej pod nazwą Kultura Wrocław.