Możliwość aneksowania umów związanych z prowadzeniem zajęć online

Wydział Partycypacji Społecznej UM uzgodnił z radcami prawnymi, że do oferty, która będzie aneksowana, organizacja opisując nowy sposób realizacji zadania powinna wpisać poniższe zdanie:

„Od dnia …. i do momentu zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego… (dalej opis zadania)”.

Zapis ten pozwoli aneksować umowy, w których prowadzenie zajęć zostało zamienione z trybu dotychczasowego (zajęcia tradycyjne) na tryb zdalny (elektroniczny), gdy konkurs tego nie wykluczał. Każda organizacja pozarządowa zmienia ofertę w takim zakresie, w jakim to możliwe i konieczne, ale ww. zapis jest niezbędny, by aneks był możliwy do zawarcia.

Więcej na https://www.facebook.com/wroclawrozmawia/posts/2663282520618732

Wznowienie działalności niektórych instytucji kultury

Od 4 maja mogą wznowić działalność muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie i księgarnie w galeriach handlowych. Decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury została ogłoszona w środę podczas konferencji Prezesa Rady Ministrów.  

Nadal obowiązuje ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych. Znoszenie tych ograniczeń planowane jest w kolejnych etapach. Departament Narodowych Instytucji Kultury MKiDN wspólnie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i Instytutem Muzyki i Tańca powołały roboczy zespół ds. wypracowania wytycznych dla teatrów, oper, baletów, filharmonii i innych instytucji prowadzących działalność artystyczną. Efekty pracy zespołu poznamy do połowy maja.

WIĘCEJ NA https://www.gov.pl/web/kultura/wznowienie-dzialalnosci-niektorych-instytucji-kultury

Ponowne otwarcie instytucji kultury – w maju poznamy wytyczne.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Departamentem Narodowych Instytucji Kultury MKiDN powołują roboczy zespół ds. wypracowania wytycznych dla teatrów, oper, baletów, filharmonii i innych instytucji prowadzących działalność artystyczną w zakresie ponownego otwarcia placówek. Efekty pracy zespołu poznamy do połowy maja.

Głównym zadaniem zespołu będzie przedstawienie – we współpracy i po konsultacjach środowiskowych – katalogu zasad, wytycznych oraz rekomendacji dla dyrektorów instytucji kultury w sprawie ponownego otwierania placówek dla pracowników oraz publiczności w nowej dyscyplinie sanitarnej.

Szczegóły komunikatu na https://www.gov.pl/web/kultura/ponowne-otwarcie-instytucji-kultury–w-maju-poznamy-wytyczne

Dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji zawieszenia działalności instytucji kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawił wykładnię przepisu art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dopuszcza ona, w warunkach ograniczenia realizacji publicznych występów artystycznych na żywo, poszerzenie katalogu prac artystycznych za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, przy czym sytuacje, wysokość oraz kryteria przyznawania dodatkowego wynagrodzenia są ustalane przez pracodawcę, w tym przypadku instytucję kultury, która samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Więcej na https://www.gov.pl/web/kultura/dodatkowe-wynagrodzenie-w-sytuacji-zawieszenia-dzialalnosci-instytucji-kultury

Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19.

Wytyczne mają być wsparciem dla dyrekcji muzeów i innych wymienionych kategorii instytucji kultury w procesie przygotowania do ich ponownego otwarcia. Udostępnianie ma charakter stopniowy i dzieli się na trzy fazy:

Faza 1: Przejście z pracy zdalnej do stacjonarnej

Faza 2: Realizacja działań muzealnych bez bezpośredniego kontaktu z publicznością

Faza 3: Otwarcie wnętrz muzealnych i wystawienniczych.

„Należy podkreślić, że termin wdrożenia II etapu odmrażania życia gospodarczego i społecznego nie został określony, gdyż jego sprecyzowanie zależy od odpowiedzialnej oceny bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nie można zatem również określić terminu otwarcia muzeów dla zwiedzających, tym bardziej że, biorąc pod uwagę zróżnicowanie wynikające z wielu aspektów (położenie siedziby i oddziałów, rodzaj zbiorów, działalności okołomuzealne, itp.), decydować o tym będą dyrektorzy instytucji, najlepiej znający ich specyfikę i potrafiący określić bezpieczne dla publiczności i zbiorów możliwości realizacji zadań statutowych.”

Więcej informacji TU.

Większe środki w programie „Kultura w sieci”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o zwiększeniu środków w programie Kultura w sieci do 80 mln zł!
– 20 mln zł zostanie przeznaczonych na stypendia dla osób fizycznych,
– 60 mln zł – na program dotacyjny.

Tak znaczące podniesienie budżetu wynika z rekordowego zainteresowania programem, do którego złożono łącznie ponad 12 000 wniosków.

Zarówno Narodowe Centrum Kultury, jak i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezwłocznie rozpoczęły prace nad wnioskami.

Wrocławski Program Interwencji Społecznej dla rodziny, sportu, kultury i NGO

Ogłoszono Wrocławski Program Interwencji Społecznej. Na program pomocowy miasto planuje przeznaczyć do końca roku 12 mln zł.

➡️ Z powodu trwającej epidemii koronawirusa i nie dającego się przewidzieć terminu jej zakończenia, miasto rezygnuje z realizacji wszystkich miejskich przedsięwzięć sportowych i kulturalnych do końca sierpnia. Kolejne decyzje będą podejmowane na przełomie kwietnia i maja.

➡️ Artyści, którzy od miasta wynajmują pracownie na działalność w dziedzinie kultury i sztuki, od początku od 13 marca do końca stanu epidemii zapłacą symboliczny czynsz (1% obecnych opłat).

➡️ Poszerzony zostanie pakiet stypendiów dla artystów w 2020 r. Ogłosimy dodatkowy konkurs i zwiększymy pulę w obecnie trwającym konkursie. Łączna suma zaplanowanych i nowych środków przeznaczonych na ten cel w tym roku to ok. 1,4 mln zł.

➡️ Uruchomiony zostanie program zakupów dzieł sztuki wrocławskich artystów. Do końca tego roku przeznaczymy przynajmniej 130.000 zł na zakup ekspozycyjnych dzieł z zakresu sztuk plastycznych. Wyboru prac dokona ekspercka komisja złożona z muzealników i przedstawicieli uczelni wyższych. Szczegóły programu ogłosimy w najbliższych tygodniach.

WIĘCEJ NA BIP https://bip.um.wroc.pl/…/wroclawski-program-interwencji-spo… i https://www.wroclaw.pl/portal/wroclawski-program-interwencji-spolecznejZMIANA W REGULAMINIE „KULTURA W SIECI”

MKiDN: Wychodząc naprzeciw wątpliwościom zgłaszanym przez osoby zainteresowane programem „Kultura w sieci”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury zdecydowały o zmianie § 6 ust. 2 i 5* regulaminu programu dotacyjnego oraz § 1 pkt 18** i § 14 ust .3 regulaminu programu stypendialnego, tj. zastąpieniu punktu dotyczącego licencji creative commons zapisem umożliwiającym nieodpłatne powszechne udostępnianie w Internecie dzieł, finansowanych ze środków programu „Kultura w sieci”, w okresie trwania programu oraz sześciu miesięcy bezpośrednio po jego zakończeniu, tj. najpóźniej do końca kwietnia 2021 r.

To obowiązkowy warunek programu, realizowanego ze środków publicznych, którego jednym z kluczowych celów – obok złagodzenia skutków ograniczenia działalności twórców i instytucji kultury i wsparcia ludzi kultury – jest zwiększenie powszechnego dostępu obywateli do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu.

Powyższa zmiana została wprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury w odpowiedzi na prośby twórców oraz przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

PRZYPOMINAMY, ŻE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 20 KWIETNIA. WIĘCEJ NA: https://www.gov.pl/web/kultura/zmiana-w-regulaminie-programu-kultura-w-sieci

Serwis informacyjny dla wrocławskich organizacji pozarządowych

Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj ruszył serwis informacyjny dla wrocławskich organizacji pozarządowych na stronie https://wro-ngo.pl/wrongo_covid19/

Z każdej strony zalewa nas masa informacji, z których część stanowią niesprawdzone i niezweryfikowane wiadomości, które powodują, że czujemy się teraz jeszcze bardziej zagubieni. Dlatego Koalicja na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy stworzyła miejsce, w którym znajdziecie aktualne wiadomości dotyczące m.in. organizacji społecznych oraz jaką konkretną pomoc można uzyskać i gdzie, pochodzące wyłącznie z wiarygodnych źródeł.

Dodatkowo informacje te będą publikowane w grupie dyskusyjnej wro-ngo.