Zaproszenie dla wrocławskich NGO do zaangażowania się w działania związane ze Strategią rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022

Zespół projektowy ds. wdrażania Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu w składzie:

zaprasza wrocławskie organizacje pozarządowe do aktywnego zaangażowania się w działania związane z planowaniem Strategii.

Wyniki dotychczasowych analiz oraz procesu ewaluacji wskazują na konieczność skoncentrowania się między innymi na następujących obszarach:
1. Wzmocnienia aktywnego udziału organizacji pozarządowych w miejskich politykach publicznych.
2. Wzmocnienia oraz rozwoju oddolnych struktur dialogu w mieście, w tym usprawnienia przepływu informacji w ramach istniejących struktur dialogu.
3. Wzmocnienia i rozwoju grup branżowych.
4. Aktywnego informowania o Strategii Rozwoju Współpracy i realizowanych działaniach.
5. Zarządzania procesem wdrażania Strategii rozwoju współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie prac nad nowym dokumentem Strategii Rozwoju Współpracy pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi w latach 2023 – 2027.
6. Wzmocnienia kadr we wrocławskich organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://wro-ngo.pl/strategia/