Wrocławska Rada Kultury powołana!

21 grudnia 2020 r. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Wrocławską Radę Kultury. Warto wskazać na precedensowa na skalę kraju procedurę wyboru przedstawicieli strony społecznej poprzez zaangażowanych w kulturę mieszkańców miasta w czasie Wrocławski Kongres Kultury. Zasady wyborów zostały także opracowane przez stronę społeczną. Z uwagi na pandemię wybory zostały przeprowadzone zdalnie. Na zdjęciu członkowie Rady ze strony społecznej. Wszystkim radnym serdecznie gratulujemy.

Pełny tekst Zarządzenia: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=4328%2F20…

Przyznano stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia

Wyniki IV edycji programu stypendialnego dla artystów. Komisja Stypendialna w składzie:

 • Michał Bieniek – artysta i kurator, prezes Zarządu Fundacji Sztuki Współczesnej Art Transparent,
 • Mirosława Hamera – animator kultury, sekretarz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
 • Dominik Kłosowski – radny, przewodniczący Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia,
 • Ryszard Nowak – zastępca dyrektora Wrocławskiego Teatru Współczesnego,
 • Waldemar Okoń – Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddział we Wrocławiu, kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Jerzy Pietraszek – przewodniczący Komisji, dyrektor Wydziału Kultury UMW,
 • Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW,
 • Sylwia Świsłocka–Karwot – prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
 • Sławomir Wieczorek – muzykolog, pracownik naukowy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

po rozpatrzeniu 183 wniosków przyznała stypendia w wysokości 2500 zł brutto miesięcznie 22 osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (w tym 18 stypendiów całorocznych i 4 stypendia na I półroczne 2021 roku), na realizację przedsięwzięcia.

Przyznanych zostało:

 • 7 stypendiów w dziedzinie sztuk wizualnych
 • 6 stypendiów w dziedzinie literatury
 • 4 stypendia w dziedzinie teatru
 • 3 stypendia w dziedzinie muzyki
 • 2 stypendia w dziedzinie upowszechniania kultury

Szczegółowa lista osób, którym zostało przyznane stypendium oraz lista wszystkich złożonych wniosków znajduje się na BIP UMW: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/49008/wyniki-iv-edycji-programu-stypendialnego-dla-artystow?fbclid=IwAR1ac-MXiUh1R_DhgbHnRIfZuDqeY_8z2f9nerht58hjvnEUuPMvtB1mgu4

Znamy wyniki wyborów przedstawicieli Strony Społecznej we Wrocławskiej Radzie Kultury!

Kandydatkami i kandydatami, którzy uzyskali rekomendację do Wrocławskiej Rady Kultury, są:

Izabela Duchnowska – 1324 głosów

Magdalena Piekarska – 959 głosów

Marek Gluziński – 865 głosów

Tomasz Jakub Sysło – 865 głosów

Paweł Jarodzki – 802 głosów

Katarzyna Majewska – 757 głosów

Agnieszka Franków-Żelazny – 683 głosów

Tomasz Sikora – 674 głosów

>>> PEŁNE WYNIKI: https://kongres.kulturawroclaw.pl/wyniki-wyborow/?fbclid=IwAR0FAEu0iyPwEiKZTyNdwump_MByvzhpS32TUtpqTrYrKKd3l-L27J8WTl8

Rekomendowani kandydaci i kandydatki oficjalnie zostaną członkami i członkiniami Wrocławskiej Rady Kultury w momencie powołania ich do tego ciała przez Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Rada składała się będzie z 15 osób: oprócz 8 społecznych radnych wybranych przez uczestników kongresu, dwóch wytypowanych zostanie przez wrocławskie instytucje kultury, a pozostałą piątkę wskaże sam Prezydent Wrocławia. Członkowie rady wybierani są na trzyletnią kadencję.Serdecznie dziękujemy wszystkim wyborcom i wyborczyniom oraz gratulujemy rekomendowanym!

Kierunek: wrocławskie księgarnie

„Kierunek: wrocławskie księgarnie” to projekt prezentujący księgarnie kameralne i antykwariaty, które są niezwykle ważnym elementem w rozwoju miasta oraz jego mieszkanek i mieszkańców. Celem akcji przygotowanej przez Wrocław Miasto Literatury jest pokazanie różnorodności niezależnego rynku księgarskiego we Wrocławiu oraz podkreślenie roli księgarń, które nie tylko gwarantują najlepszy dostęp do wartościowych pozycji literatury współczesnej, wiedzę z zakresu literatury, ale są też istotnymi dla lokalnych społeczności centrami wydarzeń kulturalnych i społecznych.

Potencjał NGO i instytucji w działaniach lokalnych [RAPORT]

„Pole kultury nie jest przestrzenią jednorodną i co potwierdzają wszelkie badania (jak i niniejsze), istnieją w nim różne obiegi i różne wzory uczestnictwa. Wszystkie praktyki w obrębie kultury w takim ujęciu są więc uprawnione. Jest to również dowód na komplementarność i wymienność ról w obszarze pracy np. pracy z różnymi grupami wiekowymi: dla przykładu dla badanych instytucji kultury jednym z priorytetowych działań jest praca na rzecz osób starszych, podczas gdy dla organizacji pozarządowych –praca z dziećmi i młodzieżą. Widać to zarówno w pytaniu o najważniejsze obecnie podejmowanych aktywnościach ze społecznością lokalną (wykres na str. 34) oraz w pytania o działania, w których najbardziej specjalizuje się organizacja (wykres i tabela na str. 52-53). Aby skuteczniej współoddziaływać na siebie nawzajem (instytucje kultury, CAL-e, organizacje pozarządowe, etc.) konieczne jest natomiast poszukiwanie węzłów i konektorów, które w codziennej pracy przybliżą tych aktorów do siebie. Dodatkowo bardzo ważną grupą, szczególnie dotkniętą pandemią COVID-19 są artyści freelancerzy, z którymi należałoby poszukiwać szerszej jeszcze synergii w obrębie wcześniej wymienionych podmiotów.”

[Fragment Podsumowania raportu z badania CAL zrealizowanego na zlecenie Stowarzyszenie Żółty Parasol w październiku oraz listopadzie 2019 roku]

RAPORT: https://www.wroclaw.pl/…/Raport_potencja%C5%82_listopad…

Latarnik wyborczy Wrocławskiego Kongresu Kultury 2020

W ostatnim tygodniu listopada poprosiliśmy wyborców i wyborczynie o zgłoszenie swoich propozycji pytań, jakie chcieliby zadać kandydatom i kandydatkom do Wrocławskiej Rady Kultury.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybraliśmy 17 pytań, które następnie zadaliśmy wszystkim kandydatom i kandydatkom do Wrocławskiej Rady Kultury. Swoje odpowiedzi zdecydowały się przesłać 43 z 52 kandydatów/tek.

Poniżej przedstawiamy „Latarnika Wyborczego”, prezentującego poglądy kandydatów i kandydatek do Wrocławskiej Rady Kultury na różne aspekty organizacji, kreowania oraz zarządzania kulturą we Wrocławiu.Kandydaci i kandydatki będą mieli okazję rozwinąć swoje odpowiedzi podczas wieczoru wyborczego, który rozpocznie się 3 grudnia o godzinie 18:30.

Transmisja prowadzona będzie na kanałach Wrocławskiego Kongresu Kultury: profilach na Facebooku i YouTubie (http://bit.ly/WKK_YouTube).

W grudniu ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego trafi do rządowego wykazu prac

„Projekt jest systemową regulacją, która cywilizuje warunki bytowe twórców, aby zbliżyć je do rozwiązań od dawna obowiązujących w krajach europejskich. Ustawa m.in. tworzy fundusz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla artystów oraz określa źródła finansowania tego funduszu (głównym źródłem są środki pozabudżetowe z tzw. opłaty reprograficznej, przy gwarancji budżetu państwa).”

WIĘCEJ NA: https://www.gov.pl/web/kultura/w-tym-miesiacu-ustawa-o-uprawnieniach-artysty-zawodowego-zostanie-wpisana-do-rzadowego-wykazu-prac-legislacyjnych?fbclid=IwAR1X1mmoERGhkeMLm3ukYDbu4fGz2DjQuBzPFfanjIAufKCeYPZU7ib5gFQ