NOTATKA ZE SPOTKANIA 12 MARCA 2019

 Opracowanie zawiera zebrane propozycje i głosy z dyskusji Uczestników pierwszego spotkania roboczego, dedykowanego kulturze we Wrocławiu w dniu 12 marca 2019 r. Spotkanie miało na celu uruchomienie grupy Kultura Wrocław, pracującej cyklicznie i będącej otwartą przestrzenią dyskusji przedstawicieli środowiska wrocławskiej kultury o najważniejszych kwestiach w dla środowiska i obszaru kultury we Wrocławiu. 

Podczas spotkania dyskutowano trzy kwestie, na ile są potrzebne i jak powinny działać: Radę Kultury, Kongres Kultury i Grupę Kultura Wrocław

STOLIK GRUPA KULTURA WROCŁAW 

Grupa, padła tez propozycja by nazwać ją Forum, dla podkreślenia otwartego charakteru powinna: 

• być o k r ą g ł y m s t o ł e m dla środowiska ludzi wrocławskiej kultury, 

• pracować cyklicznie (spotkania raz w miesiącu), 

• być otwarta, 

• być pierwszym i realnym głosem w komunikacji z UM Wrocławia 

• być przestrzenią networkingową (sieciującą), łączącą środowisko i dającą możliwości współpracy, 

• być „samoświadomym ciałem”, które wie dokąd dąży, 

• dawać możliwość pracy w podgrupach, aby wypracowywać wspólne stanowiska, rozwiązania, plany działań etc. w określonych kwestiach np. w kwestii Rady Kultury, 

• być siłą wielu głosów, wyraźnym głosem w mieście. 

Grupa musi mieć koordynatora, który będzie czuwał/ troszczył się o przebieg prac, organizowaniem dialogu (zadba o formułę spotkań, która będzie sprzyjała rozmowie i umożliwi udział w dyskusji), zajmowanie się ważnymi tematami, udziałem ekspertów w dyskusji etc. 

FUNKCJE I ZADANIA GRUPY Kultura WROCŁAW: 

• rzetelna diagnoza wyzwań i problemów środowiska wrocławskiej kultury, 

• planowanie strategiczne w obszarze wrocławskiej kultury (diagnoza, wybór celów i kierunków działania, realizacja działań, ich monitoring i ewaluacja), 

• stworzenie przestrzeni realnego dialogu dla i w środowisku, 

• spotkania całego środowiska: ważna jest obecność, wspólne idee i synergia w działaniu, 

• wiedza o procesie decyzyjnym w obszarze wrocławskiej kultury, „jak to działa w mieście”, 

• testowanie i eksperymentowanie, 

• weryfikacja dotychczasowych schematów, 

• włączenie kultury w obszary aktywności wrocławian m.in. w edukację (edukacja kulturalna dla młodych wrocławian), 

• propagowanie, że kultura nie zawsze równa się rozrywka, 

• wypracowanie systemów wsparcia dla artystów. 

STOLIK RADA KULTURY 

• Czy RK ma mieć komisje i podgrupy 

• Jaki klucz wyboru kandydatów 

• Czy muszą być przedstawiciele wszystkich (czy to w ogóle możliwe/ czy nie lepiej wybrać kandydatów, którzy są autorytetami) 

• Czy RK musi mieć strukturę – np. x osób z instytucji, x z NGO, x z urzędu – kto ma zdecydować o reprezentacji 

• Kto kształtuje politykę kulturalną miasta 

• Sprawczość RK jest w rękach urzędu/ władz miasta 

• RK może współtworzyć wizję/ strategię 

• Sekretariat – OK. – można zgłaszać problemy, komunikować się 

• Rotacyjność – lista rezerwowa (jeśli np. ktoś zrezygnuje) 

• Najwięcej członków RK powinno być z NGO 

• Nie ma sensu brać urzędników i dyrektorów instytucji 

• Nie można zmarginalizować instytucji, skoro pochłaniają 90% budżetu i mają ogromny wpływ na kulturę 

• Kadencja powinna być w kontrze do Rady Miejskiej i Prezydenta, żeby była niezależność 

• Cel: chcemy mieć wpływ na cele/ strategię/ ofertę – nie urzędnik powinien decydować o ofercie kulturalnej, artyści powinni mieć głos; 

• Wyczuwanie potrzeb i nastrojów nie tylko branży, ale też uczestników 

• Czy RK ma być ciałem doradczym WKL czy Prezydenta 

• Jakie kworum powinno wybierać RK – delegaci 

• Pamiętać o gender equality 

• Po co dziennikarze w RK 

• Na ile RK będzie głosem mniejszych (skoro są duzi gracze, instytucje) – RK nie będzie miała sensu, jeśli będzie 1 artysta i 1 NGO, a reszta – duzi gracze 

• Zamiast organizacji z dzym prestiżem powinny być autorytety – ludzie z autorytetem; nie chodzi o to, żeby duzi gracze wybrali największego gracza, tylko żeby to był mądry człowiek 

• My powołamy stronę społeczną, a kto powoła resztę? 

• W grupie Kultura Wrocław powinny być grupy tematyczne 

• Nacisk na grupę Kultura Wrocław – grupa powinna mieć wpływ na RK, a RK na Prezydenta; zawsze na sesji RK powinien być przedstawiciel Grupy 

• Kongres coroczne spotkanie, jako narzędzie 

STOLIK KONGRES KULTURY 

1. Włączająca formuła organizacji kongresu 

Możliwość zgłaszania tematów paneli i ekspertów przez uczestników 

2. Charakter edukacyjny 

• Warsztaty i wykłady z ekspertami 

• Zaproszenie ekspertów z innych kongresów z Polski 

• Proponowane tematy, z których chcemy podnosić swoje kompetencje [dostępność, audience development, rozwijanie innowacyjności i profesjonalizacja miejskich centrów kultury, fundrising] 

• Możliwość wzajemnego dzielenia się kompetencjami – uczenie się od ludzi z naszego środowiska 

3. Integracja środowiska, poznawanie instytucji i osób 

• Sieciowanie i nawiązywanie współpracy 

• Giełda / wymiana zasobów (sprzęt, zaplecze techniczne etc.) – prezentacja czym możemy się wzajemnie wspierać 

• Formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem i krótkim bio → prezentacja na stronie www kongresu, “ścianka” – kongresowe “who is who” 

• Speed-dating w przerwach 

• Wrocławskie święto kultury – przestrzeń na to żeby razem świętować sukcesy, usiąść do jednego stołu 

• Atmosfera, która włącza i daje przestrzeń do otwartego dialogu 

4. Prezentacja Wrocławskich działań kulturalnych 

• Targi małych instytucji / organizacji 

• Prezentacja najciekawszych dokonań wrocławskich, chwalenie się sukcesami 

5. Miejsce spotkania ze sponsorami 

6. Ścisłe powiązanie z pozostałymi narzędziami – Grupą Kultura Wrocławska i Radą Kultury 

• Tworzenie założeń / celów dla Rady Kultury i grupy Wrocławska Kultura 

• Przestrzeń prezentacji / podsumowań działań RK i WK 

7. Docenianie i wspieranie zasłużonych twórców kultury wrocławskiej 

Wręczanie nagrody dla twórców w trakcie Kongresu 

8. Uczestnictwo lokalnych władz 

• Prezentowanie działań, budżetu i planów na kolejny rok z możliwością odwołania się od nich 

• Podsumowanie całego roku 

9. Forum dyskusji o problemach 

Ale nie w formie ściany płaczu 

10. Prestiżowe wydarzenie 

• Prestiżowe wydarzenie o dużym znaczeniu 

• Kongres jako tuba i głośno wybrzmiewający głos środowiska 

• Wydarzenie odbywające się z udziałem przedstawicieli władz centralnych 

11. Wydarzenie otwarte (nie tylko dla środowiska) 

• Otwarte na uczestników z całej polski 

• Spotkanie wszystkich Rad Kultury, działających w Polsce 

12. Wydarzenia kulturalne jako integralna część kongresu 

Również jako nagroda – prezentacja najciekawszych dokonań kulturalnych.