Zmiana na miejscu operatora grupy branżowej Kultura

W dniu 29 grudnia 2021 Fundacja Avant Art, inicjator i dotychczasowy Operator grupy branżowej pod nazwą Grupa Kultura Wrocław, poinformowała operatorów wdrażania Strategii współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Wrocław FEPS i DFOP o rezygnacji z prowadzenia grupy z dniem 31 grudnia 2021r.

Decyzja ta została wcześniej omówiona i przyjęta przez Tymczasowy Zespół Sterujący GKW na spotkaniu 17 grudnia przy uczestnictwie 15 członków Zespołu.

Jako powody swojej rezygnacji Fundacja wskazała na zakończenie pierwszego etapu procesu „Kultura Wrocław”, w którym zainicjowała, a następnie organizowała spotkania Grupy, współuczestniczyła w organizacji Wrocławskiego Kongresu Kultury, powołana została Wrocławska Rada Kultury. W marcu 2021 roku Fundacja zainicjowała powstanie Zespołu Sterującego GKW, z którym wspólnie wypracowała kilka ważnych rekomendacji, m.in. na wniosek Wrocławskiej Rady Kultury.

Fundacja wskazała, że zmiana Operatora będzie ważną dla toczącego się procesu szansą wejścia nowych organizacji, zaproponowania nowych rozwiązań́ i pomysłów, będzie też szansą na nowe otwarcie w kontaktach z Urzędem Miasta Wrocławia.

Fundacja zarekomendowała, a Zespół Sterujący przyjął, aby nowy Operator został wyłoniony w otwartym konkursie, co dałoby możliwość́ zgłoszenia się̨ większej liczbie zainteresowanych organizacji oraz wpłynęłoby pozytywnie na transparentność́ procesu. Propozycja nowej procedury wyboru kolejnego Operatora została przez Fundację przedstawiona przedstawicielom DFOP i FEPS na spotkaniu 29 grudnia, a następnie przez nich wstępnie zaakceptowana.

Złożyliśmy na ręce Zespołu i operatorów wdrażania Strategii deklarację wsparcia i pomocy przy organizacji procedury konkursowej (możliwie szerokiego dotarcia z informacją do środowiska), a także we wdrożeniu nowego Operatora. Niestety, pomimo naszych próśb i pytań, do dzisiaj nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej w tej sprawie. Nie znamy choćby przybliżonego terminu, do kiedy taka decyzja ma zostać podjęta.

Mamy wielką nadzieję, że wszystkie osoby, które uczestniczyły w działaniach Grupy oraz Członkowie i Członkinie Zespołu pozostaną aktywni. Wszystkim osobom pracującym z nami serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie i determinację.

**********

Fundacja Avant Art jest pomysłodawcą modelu Kultura Wrocław, złożonego z Grupy Kultury Wrocław, Wrocławskiej Rady Kultury i Wrocławskiego Kongresu Kultury. Jest autorem nazwy „Grupa Kultura Wrocław”, prowadziła komunikację poprzez strony www.kulturawroclaw.pl oraz fanpage GKW na FB. Przez rok prowadziła punkt informacyjny GKW przy Ruskiej 46a. Aktywnie uczestniczyła w organizacji Wrocławskiego Kongresu Kultury, a także zorganizowała kilkadziesiąt spotkań́ GKW. Ostatnie 3 lata były dla nas nowym, trudnym, ale ważnym doświadczeniem, za które wszystkim Wam dziękujemy.

Od wielu lat zajmujemy sie organizacją wydarzeń kulturalnych, w szczególności organizacją Avant Art Festival, którego 15. edycja odbędzie się jesienią tego roku, ale aktywności społeczne i obywatelskie są i pozostaną ważne dla nas osobiście i w naszej działalności.

Zaproszenie dla wrocławskich NGO do zaangażowania się w działania związane ze Strategią rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022

Zespół projektowy ds. wdrażania Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu w składzie:

zaprasza wrocławskie organizacje pozarządowe do aktywnego zaangażowania się w działania związane z planowaniem Strategii.

Wyniki dotychczasowych analiz oraz procesu ewaluacji wskazują na konieczność skoncentrowania się między innymi na następujących obszarach:
1. Wzmocnienia aktywnego udziału organizacji pozarządowych w miejskich politykach publicznych.
2. Wzmocnienia oraz rozwoju oddolnych struktur dialogu w mieście, w tym usprawnienia przepływu informacji w ramach istniejących struktur dialogu.
3. Wzmocnienia i rozwoju grup branżowych.
4. Aktywnego informowania o Strategii Rozwoju Współpracy i realizowanych działaniach.
5. Zarządzania procesem wdrażania Strategii rozwoju współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie prac nad nowym dokumentem Strategii Rozwoju Współpracy pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi w latach 2023 – 2027.
6. Wzmocnienia kadr we wrocławskich organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://wro-ngo.pl/strategia/

Trwa nabór do programu OFF Polska

Trwa nabór do OFF Polska – nowego programu dla teatrów nieinstytucjonalnych, finansowanego ze środków Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego, a organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Program ma wspierać twórców teatru niezależnego i offowego poprzez umożliwianie im poszukiwań twórczych i realizację autorskich projektów artystycznych. Celem jest także profesjonalizacja teatrów niezależnych i offowych w obszarze produkcji, dokumentacji i promocji spektakli, co pozwoli im dotrzeć do widzów oraz poszerzyć grono odbiorców.

Wniosek zawierający koncepcję spektaklu oraz kosztorys należy przesyłać do Instytutu Teatralnego pocztą tradycyjną i mailowo na adres:

>>> offpolska@instytut-teatralny.org do 16 lipca 2021r.

Minimalna kwota całkowita wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 tys. zł, a maksymalna 90 tys. zł, przy czym budżet powinien obejmować produkcję, promocję, dokumentację i eksploatację spektaklu.Zespół Sterujący oceni i wybierze projekty, które uzyskają dofinansowanie oraz ogłosi werdykt do 9 sierpnia 2021. Realizacja dofinansowanych projektów zaplanowana jest na okres od 23 sierpnia do 30 listopada 2021.Więcej informacji w poniższym linku:

https://www.instytut-teatralny.pl/2021/06/14/off-polska-nowy-program-instytutu-teatralnego/?fbclid=IwAR2jgrkevaRSNViezwAbCfP3_tIZvyTdmHe9bVNfhXJDK3E217h8NDeXl2I

Propozycja uwag do projektu Ustawy o uprawieniach zawodowych artystów

W dniu 25 maja 2021 odbyło się kolejne, XV spotkanie grupy Kultura Wrocław, dedykowane dyskusji nad zapisami projektu Ustawy o uprawnieniach zawodowych artystów. Poniżej przekazujemy formularz z propozycją uwag uczestników spotkania. Można go pobrać, wpisać w polu Zgłaszający swoje imię i nazwisko / nazwę organizacji, a następnie wysłać mailem w formie edytowalnej (np. Word) na adres:

  • prutkowska@kulturaisport.gov.pl
  • dik@kulturaisport.gov.pl

Uwagi można wnosić do 2 czerwca 2021 roku.

Nowy harmonogram łagodzenia obostrzeń_Kultura

Z uwagi na spadek zakażeń COVID-19 kancelaria Premiera ogłosiła łagodzenie obostrzeń, w tym otwarcie kin, teatrów, oper i filharmonii (przy zachowaniu 50% widowni) oraz wznowienie działalności domów i ośrodków kultury, świetlic, działalności edukacyjnej i animacyjnej prowadzonej przez instytucje kultury w pomieszczeniach z zachowaniem reżimu sanitarnego już do 21 maja.

Szczegółowy harmonogram w linku poniżej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przypominamy-majowy-harmonogram-lagodzenia-obostrzen?fbclid=IwAR0LGeDl3h6IYoLjivpgUWCuHrt56NDOFVPNvJ-y79jcVFqfyMY-CfzGZlc

Trwa ankieta dot. postulatów Wrocławskiego Kongresu Kultury 2020

Trwa zbieranie ankiet, dzięki którym WSPÓLNIE wybierzemy NAJWAŻNIEJSZE dla nas POSTULATY, wypracowane przez uczestników i uczestniczki Wrocławski Kongres Kultury 2020. Wyniki ankiety zostaną przekazane Wrocławskiej Radzie Kultury, a następnie włączone do harmonogramu prac Rady w trakcie jej obecnej kadencji.

Ankieta skierowana jest do przedstawicieli i przedstawicielek wrocławskiej kultury. Wypełnienie ankiety można rozłożyć w czasie, tzn. przerwać i powrócić do niej w dogodnym momencie. Ankiety są anonimowe, a udzielone informacje będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień.Ankieta w bardzo prosty sposób pozwala na uszeregowanie pokongresowych postulatów – od najważniejszych do najmniej ważnych. Postulatów jest wiele i są dość rozbudowane, dlatego bardzo liczymy na Waszą cierpliwość i zaangażowanie. To bardzo ważne, abyśmy kontynuowali pracę rozpoczętą na Kongresie i wykorzystali wiedzę zebraną podczas dyskusji z ekspertami i przedstawicielami naszego środowiska na najważniejsze dla nas tematy. Bardzo prosimy o przesłanie ankiety Waszym współpracownikom i znajomym, liczy się każdy głos.

Na wypełnione ankiety czekamy do 14 maja (piątek).

Link do ankiety: https://wkk2020.webankieta.pl/

Konsultacje projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego

5 maja br. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło konsultacje publiczne projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa (https://bip.mkdnis.gov.pl/…/ogloszenie-konsultacji…) umieszczone zostały wszystkie dokumenty będące przedmiotem konsultacji.Uwagi do projektu można zgłaszać korzystając z formularza (w linku) drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adresy:

  • prutkowska@kulturaisport.gov.pl
  • dik@kulturaisport.gov.pl

Termin mija 2 czerwca.

OP_Young – otwarty nabór na realizacje artystyczne

Ruszyła druga edycja OP_Young – otwartego naboru na realizacje artystyczne.

OP_Young jest otwartym konkursem na realizacje artystyczne, który skierowany jest do artystek i artystów, którzy nie ukończyli 35. roku życia i związani są z obszarem Dolnego Śląska. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyłonionych zostanie troje Laureatów/ek, którzy pod okiem zaproszonych do projektu ekspertów budować będą koncepcję prezentacji swoich prac. Będą mogli również zaprezentować swoje realizacje najpierw w przestrzeni publicznej w Galerii Szewskiej, a następnie w 2022 roku w OP ENHEIM.

Wszyscy zainteresowani mogą złożyć swoje propozycje do 30 czerwca 2021 roku, wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz przesyłając wymagane załączniki za pomocą www.wetransfer.com na adres visit@openheim.org.

ZIELONA KULTURA

We Wrocławiu wystartował nowy, pilotażowy projekt ZIELONA KULTURA, łączący kulturę z ekologią.

Program skierowany jest do wrocławskich instytucji kultury. Wnioski z projektami można składać do Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia od 3 marca do 30 kwietnia. Wrocławskie instytucje kultury, które wezmą udział w Zielonej Kulturze, będą mogły otrzymać dofinansowanie swoich proekologicznych projektów maksymalnie do kwoty 20 tys. zł.

Budżet projektu na ten rok wynosi 100 tys. zł. Jest to program pilotażowy, o przyznaniu środków będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji w linku: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/zielona-kultura-we-wroclawiu?fbclid=IwAR1pT1aV5oxlWRQXT-PAgb0SAq_NzFIGd5fOyPH2brGS5i273ATkWBu8THw