Sprawozdanie z prac Grupy Kultura Wrocław z dnia 5 września 2019

Tworzenie grup branżowych przez organizacje pozarządowe należy do priorytetów Koalicji, którą na zasadach partnerstwa stworzyli przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia. W skład Koalicji wchodzą przedstawiciele 13-tu organizacji pozarządowych, Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Partycypacji Społecznej oraz Rzecznik Dialogu Społecznego. Podsumowaniem pierwszego etapu prac Koalicji jest dokument „Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 we Wrocławiu”. Jednym z obszarów, wytypowanych przez Koalicję do objęcia partnerstwem określonym w dokumencie strategii, jest aktywność związana z aktywizacją wrocławskiego środowiska kultury i powołaniem Grupy Branżowej Kultura. Aktualnie prowadzone są prace w ramach 3 grup branżowych: Grupa ds. kultury (Grupa Kultura Wrocław) – operator: Fundacja Avant Art; Grupa ds. młodzieży – operator: TRATWA; Grupa ds. osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności przestrzeni publicznej i usług – operator: Fundacja Eudajmonia.

Propozycja nowej struktury dialogu w obszarze kultury (marka KULTURA WROCŁAW)

Marka Kultura Wrocław ma być elementem realizacji i formatowania polityki kulturalnej miasta w procesie dialogu pomiędzy magistratem, a środowiskiem, przy uczestnictwie wszystkich uczestników obszaru kultury jak: DSS i WKL, artyści, organizacje pozarządowe, animatorzy i menedżerowie kultury oraz instytucje kultury, którego fundamentami są: Grupa Kultura Wrocław, Rada Kultury i Kongres Kultury.

Partycypacyjny model realizowania polityki kulturalnej we Wrocławiu zakłada:

  1. regularne prace Grupy Kultura Wrocław (wypracowywanie priorytetów i kierunków działania, praktyczna ewaluacja i monitoring realizowanych modeli polityki kulturalnej),
  2. funkcjonowanie Wrocławskiej Rady Kultury, jako ciała konsultacyjno-doradczego prezydenta (jednego z trzech, obok DSS i WKL podmiotu kreowania polityki kulturalnej w mieście, lobbującego na rzecz rozwiązań rekomendowanych przez Grupę Kultura Wrocław oraz będącego adresatem i mediatorem napięć i konfliktów w polu wrocławskiej kultury),
  3. cykliczne organizowanie Kongresów Kultury jako narzędzia dialogu i włączania mieszkańców w obieg wrocławskiej kultury oraz promowanie marki Kultura Wrocław.

Grupa Kultura Wrocław

Grupa branżowa powstała w październiku 2018 roku na mocy wdrażania zapisów “Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi”. Liderem procesu tworzenia grupy oraz jej spotkań jest Fundacja Avant Art. W swoich pracach grupa opiera się m.in. na dokumencie „Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”.

Cele grupy

  • stworzenie – poprzez cykliczne spotkania – otwartej przestrzeni do wspólnej pracy, prowadzącej do budowy struktury dialogu środowiskowego, umożliwiającego uzgadnianie wyzwań i kierunków rozwoju dla polityki kulturalnej Wrocławia;
  • aktywizacja i integracja podmiotów wrocławskiego środowiska kultury;
  • budowa silnego partnerstwa, które połączy podmioty aktywnie działające we wrocławskiej kulturze (NGO-sy, przedstawicieli JST, twórców etc.).

Do priorytetów Grupy Kultura Wrocław jej członkowie zaliczyli:

  1. powołanie Wrocławskiej Rady Kultury (2020),
  2. zorganizowanie Kongresu Kultury (I kw. 2020), podczas którego odbędą się wybory do Wrocławskiej Rady Kultury,
  3. wypracowanie modelu pracy Grupy Kultura Wrocław.

Grupa Kultura Wrocław w liczbach: od lutego do czerwca 2019 odbyło się 6 spotkań Grupy. W spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 500 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, artystów, animatorów i menadżerów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i innych. Grupa posiada własne kanały komunikacji w postaci strony www (www.kulturawroclaw.pl), profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/grupakulturawroclaw/) oraz bazy mailingowej.

Zespół ds. Rady Kultury

Jedną z kluczowych kwestii w 2019 roku pozostaje przygotowanie strategii oraz narzędzi służących powołaniu Rady Kultury. Za koordynację tego procesu, jak i organizację spotkań Grupy Kultura Wrocław, odpowiada Zespół ds. Rady Kultury, który uformował się w wyniku otwartego naboru.W skład zespołu weszli: Kostas Georgakopulos i Katarzyna Gołecka (Fundacja Avant Art), Agata Bulicz i Paweł Dębek (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych), Jacek Pluta (Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia), Agnieszka Imiela-Sikora (Fundacja Bente Kahan), Tomasz Sikora (muzyk), Robert Chmielewski (Firlej – Ośrodek Działań Artystycznych), Izabela Duchnowska (menedżerka kultury), Marcin Hamkało (Zakład Narodowy im. Ossolińskich), Robert Drogoś (Stowarzyszenie Tratwa), Adam Kamiński (Mandala Performance Festival), Marek Gluziński (menedżer kultury), Berenika Nikodemska (menedżerka kultury), Andrzej Jóźwik (dziennikarz) i Joanna Lassota (Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy).Efektem prac Zespołu jest projekt Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury, przekazany do konsultacji członkom Grupy Kultura Wrocław i środowisku kultury w dniu 5 września 2019 roku.

II. Kamienie milowe procesu – co zrobiliśmy i co planujemy zrobić

Kolejne spotkanie Grupy Kultura

Zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie Grupy Kultura Wroclaw, które odbędzie się w najbliższy wtorek 10.09.2019, o godz. 17.00 w Centrum Sektor 3.
To spotkanie będzie jednym z kluczowych w procesie aktywizacji i integracji wrocławskiego środowiska kultury, gdyż na nim będziemy dyskutować zapisy projektu Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury.

Projekt Regulaminu dostępny jest pod adresem:
http://tiny.cc/hu1acz

Uwagi do Regulaminu prosimy zgłaszać za pomocą Formularza Uwag Ogólnych i Formularza Uwag Szczegółowych (w tym samym folderze na dysku Google’a).

W przypadku problemów z wypełnieniem formularzy, bardzo prosimy o przesłanie uwag mailem na adres info@kulturawroclaw.pl.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłaszanie swoich uwag do godz. 10:00 9 września (poniedziałek) – ich liczba zadecyduje o sposobie organizacji naszej pracy na najbliższym spotkaniu.

Wstępna agenda spotkania:
1. sprawozdanie z prac Zespołu ds. Rady Kultury
2. przedstawienie efektu pracy Zespołu, czyli projektu Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury.
3. wspólne czytanie i dyskusja nad zapisami projektu
4. przedstawienie dalszej ścieżki procedowania
5. Kongres Kultury – wprowadzenie, ogłoszenie naboru do Zespołu ds. Kongresu Kultury

Bardzo liczymy na Waszą obecność.
Do zobaczenia

List intencyjny Prezydenta Jacka Sutryka

Mamy dobre wiadomości! 

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk potwierdził wolę uczestnictwa w procesie uspołecznienia polityki kulturalnej Wrocławia. W liście intencyjnym, wysłanym do przedstawicieli wrocławskiego środowiska kulturalnego, poinformował też o pracach Grupy Kultura Wrocław. W najbliższych dniach jej członkowie będą mogli zapoznać się z projektem regulaminu wrocławskiej Rady Kultury.

O nim, a także o innych dotychczasowych i przyszłych zadaniach, jakie stoją przed Grupą Kultura Wrocław, np. o Kongresie Kultury, będziemy rozmawiać podczas kolejnego spotkania 10 września w Centrum Sektor 3. Do zobaczenia!