Znamy wyniki wyborów przedstawicieli Strony Społecznej we Wrocławskiej Radzie Kultury!

Kandydatkami i kandydatami, którzy uzyskali rekomendację do Wrocławskiej Rady Kultury, są:

Izabela Duchnowska – 1324 głosów

Magdalena Piekarska – 959 głosów

Marek Gluziński – 865 głosów

Tomasz Jakub Sysło – 865 głosów

Paweł Jarodzki – 802 głosów

Katarzyna Majewska – 757 głosów

Agnieszka Franków-Żelazny – 683 głosów

Tomasz Sikora – 674 głosów

>>> PEŁNE WYNIKI: https://kongres.kulturawroclaw.pl/wyniki-wyborow/?fbclid=IwAR0FAEu0iyPwEiKZTyNdwump_MByvzhpS32TUtpqTrYrKKd3l-L27J8WTl8

Rekomendowani kandydaci i kandydatki oficjalnie zostaną członkami i członkiniami Wrocławskiej Rady Kultury w momencie powołania ich do tego ciała przez Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Rada składała się będzie z 15 osób: oprócz 8 społecznych radnych wybranych przez uczestników kongresu, dwóch wytypowanych zostanie przez wrocławskie instytucje kultury, a pozostałą piątkę wskaże sam Prezydent Wrocławia. Członkowie rady wybierani są na trzyletnią kadencję.Serdecznie dziękujemy wszystkim wyborcom i wyborczyniom oraz gratulujemy rekomendowanym!

Kierunek: wrocławskie księgarnie

„Kierunek: wrocławskie księgarnie” to projekt prezentujący księgarnie kameralne i antykwariaty, które są niezwykle ważnym elementem w rozwoju miasta oraz jego mieszkanek i mieszkańców. Celem akcji przygotowanej przez Wrocław Miasto Literatury jest pokazanie różnorodności niezależnego rynku księgarskiego we Wrocławiu oraz podkreślenie roli księgarń, które nie tylko gwarantują najlepszy dostęp do wartościowych pozycji literatury współczesnej, wiedzę z zakresu literatury, ale są też istotnymi dla lokalnych społeczności centrami wydarzeń kulturalnych i społecznych.

Potencjał NGO i instytucji w działaniach lokalnych [RAPORT]

„Pole kultury nie jest przestrzenią jednorodną i co potwierdzają wszelkie badania (jak i niniejsze), istnieją w nim różne obiegi i różne wzory uczestnictwa. Wszystkie praktyki w obrębie kultury w takim ujęciu są więc uprawnione. Jest to również dowód na komplementarność i wymienność ról w obszarze pracy np. pracy z różnymi grupami wiekowymi: dla przykładu dla badanych instytucji kultury jednym z priorytetowych działań jest praca na rzecz osób starszych, podczas gdy dla organizacji pozarządowych –praca z dziećmi i młodzieżą. Widać to zarówno w pytaniu o najważniejsze obecnie podejmowanych aktywnościach ze społecznością lokalną (wykres na str. 34) oraz w pytania o działania, w których najbardziej specjalizuje się organizacja (wykres i tabela na str. 52-53). Aby skuteczniej współoddziaływać na siebie nawzajem (instytucje kultury, CAL-e, organizacje pozarządowe, etc.) konieczne jest natomiast poszukiwanie węzłów i konektorów, które w codziennej pracy przybliżą tych aktorów do siebie. Dodatkowo bardzo ważną grupą, szczególnie dotkniętą pandemią COVID-19 są artyści freelancerzy, z którymi należałoby poszukiwać szerszej jeszcze synergii w obrębie wcześniej wymienionych podmiotów.”

[Fragment Podsumowania raportu z badania CAL zrealizowanego na zlecenie Stowarzyszenie Żółty Parasol w październiku oraz listopadzie 2019 roku]

RAPORT: https://www.wroclaw.pl/…/Raport_potencja%C5%82_listopad…

Latarnik wyborczy Wrocławskiego Kongresu Kultury 2020

W ostatnim tygodniu listopada poprosiliśmy wyborców i wyborczynie o zgłoszenie swoich propozycji pytań, jakie chcieliby zadać kandydatom i kandydatkom do Wrocławskiej Rady Kultury.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybraliśmy 17 pytań, które następnie zadaliśmy wszystkim kandydatom i kandydatkom do Wrocławskiej Rady Kultury. Swoje odpowiedzi zdecydowały się przesłać 43 z 52 kandydatów/tek.

Poniżej przedstawiamy „Latarnika Wyborczego”, prezentującego poglądy kandydatów i kandydatek do Wrocławskiej Rady Kultury na różne aspekty organizacji, kreowania oraz zarządzania kulturą we Wrocławiu.Kandydaci i kandydatki będą mieli okazję rozwinąć swoje odpowiedzi podczas wieczoru wyborczego, który rozpocznie się 3 grudnia o godzinie 18:30.

Transmisja prowadzona będzie na kanałach Wrocławskiego Kongresu Kultury: profilach na Facebooku i YouTubie (http://bit.ly/WKK_YouTube).

W grudniu ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego trafi do rządowego wykazu prac

„Projekt jest systemową regulacją, która cywilizuje warunki bytowe twórców, aby zbliżyć je do rozwiązań od dawna obowiązujących w krajach europejskich. Ustawa m.in. tworzy fundusz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla artystów oraz określa źródła finansowania tego funduszu (głównym źródłem są środki pozabudżetowe z tzw. opłaty reprograficznej, przy gwarancji budżetu państwa).”

WIĘCEJ NA: https://www.gov.pl/web/kultura/w-tym-miesiacu-ustawa-o-uprawnieniach-artysty-zawodowego-zostanie-wpisana-do-rzadowego-wykazu-prac-legislacyjnych?fbclid=IwAR1X1mmoERGhkeMLm3ukYDbu4fGz2DjQuBzPFfanjIAufKCeYPZU7ib5gFQ

Ruszył Wrocławski Kongres Kultury 2020!

Oprócz wyborów do pierwszej społecznej Rady Kultury na program trzech pierwszych dni Kongresu (30.11-2.12) składać się będzie 9 dyskusji stolikowych prowadzonych w formie telekonferencji – miejsca na wszystkie spotkania są już zarezerwowane.

Podczas dwóch kolejnych dni (3-4.12) na naszych internetowych kanałach będą transmitowane panele dyskusyjne, wykład Edwina Bendyka oraz wieczór wyborczy – udział w tej części Kongresu nie wymaga rejestracji.

Transmisja dostępna będzie na Facebooku oraz na naszym kanale YouTube (http://bit.ly/WKK_YouTube).

PROGRAM: https://kongres.kulturawroclaw.pl/program/

SYLWETKI KANDYDATÓW: https://kongres.kulturawroclaw.pl/lista-kandydatow/

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania i sposobu przyznawania wrocławskim artystom i artystkom pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław

Jaki zakres konsultacji?
☑️ Sposób przyznawania pracowni.
☑️ Skład i forma pracy komisji konkursowej.
☑️ Oczekiwania wrocławskiego środowiska kulturalnego w temacie pracowni artystycznych.

Jaki cel konsultacji?
Zebranie potrzeb oraz wstępnych rekomendacji środowiska artystycznego oraz mieszkanek i mieszkańców Wrocławia w zakresie pracowni artystycznych

Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji, zawierający rekomendacje i wytyczne dla funkcjonowania pracowni artystycznych we Wrocławiu. Na jego podstawie przygotowany zostanie projekt nowej uchwały, regulującej sposób przyznawania pracowni. W kolejnym etapie, w roku 2021 planowane są konsultacje projektu uchwały.

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem artystów, aktywistów miejskich, osób z organizacji pozarządowych, pracowników miejskich instytucji kultury oraz mieszkańców kamienic komunalnych, gdzie funkcjonują pracownie.

Jak konsultujemy?

➡️ E-SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE | 17.11.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji
🔸 https://partycypacja.clickmeeting.com/pracownie_1

➡️ E-SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI ŚRODOWISK | 08.12.2020 r.

➡️ E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 10.12.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji
🔸 https://partycypacja.clickmeeting.com/pracownie_2

➡️ E-FORMULARZ OPINII | 10.11 – 20.12.2020 r. | dostępny na stronie konsultacji
🔸 https://www.wroclaw.pl/…/jak-przyznawac-pracownie-artystycz…

Zakup dzieł sztuki w ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej

W ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej wpłynęły 152 oferty sprzedaży dzieł sztuki na łączną kwotę 985.450 zł.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Jerzy Pietraszek – przewodniczący, dyrektor Wydziału Kultury UMW
2. Barbara Ilkosz – kurator, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
3. Mirosław Jasiński – dyrektor Galerii Miejskiej we Wrocławiu
4. prof. Piotr Kielan – Akademia Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
5. prof. Christos Mandzios – Akademia Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
6. prof. Kazimierz Pawlak – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
7. dr Sylwia Świsłocka-Karwot – prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
8. Maja Kowalska-Komar – Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

zaproponowała do zakupu 30 dzieł na kwotę 127.900 zł.

👉 https://bip.um.wroc.pl/…/zakup-dziel-sztuki-od-wroclawskich…

MKiDN: ludzie kultury będą objęci postojowym i zwolnieniem z ZUS

Na piątkowym spotkaniu Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński zapowiedział objęcie świadczeniem postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS branży kultury, w tym freenlancerów.

Świadczenie postojowe i zwolnienie freelancerów ze składek ZUS to postulaty zgłaszane w ostatnich tygodniach przez środowiska twórcze. Obecnie są w trakcie realizacji. Minister kultury przypomniał też, że od 4 listopada ponownie przyznawane są zapomogi socjalne.

Szereg innych postulatów środowisk twórczych, takich jak zmiana zakresu obowiązywania tzw. art. 15L odnoszącego się do poboru tantiem przez organizacje zbiorowego zarządu, implementacji unijnej dyrektywy oprawie autorskim na rynku cyfrowym, czy pakiet postulatów dotyczących opracowywanego w MKiDN projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, jest w zaawansowanej fazie realizacji. Ustawa powinna zostać wpisana do rządowego wykazu prac legislacyjnych w IV kwartale, wytyczne Komisji Europejskiej na przełomie grudnia i stycznia.

Fundusz socjalny MKiDN z niespełna 450 tysięcy został dotychczas zwiększony do 20 mln zł (wypłacono ok. 10 000 zapomóg), a 4 listopada weszły w życie przepisy, na mocy których kolejne środki z budżetu państwa w wysokości 25 mln zł będą mogły trafić do artystów w trudnej sytuacji finansowej. Minister kultury zapowiedział m.in. przyspieszenie i usprawnienie przepływu środków pomocowych.

https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-ludzie-kultury-beda-objeci-postojowym-i-zwolnieniem-z-zus?fbclid=IwAR39pPbuvxuGOvTWMvrLpwQwc2HlVyuYJwHlCXn7jA3_yxR-n3ncR6Kgz_A

RUSZYŁA REJESTRACJA na Wrocławski Kongres Kultury 2020 !!!

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj:
👉 https://wroclawskikongreskultury.conrego.com/

UWAGA:
Liczba miejsc przy stolikach jest ograniczona.
Do głosowania rejestrować można się do 29 listopada 2020 roku.

➡️ Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie: https://kongres.kulturawroclaw.pl/program

Udział w części panelowej kongresu nie wymaga rejestracji. Transmisje dostępne będą na Facebooku oraz na naszym kanale na YouTube (http://bit.ly/WKK_YouTube).