Miejska Biblioteka Publiczna otwiera filie dla czytelników

Od czwartku 14 maja Miejska Biblioteka Publiczna otwiera 24 filie:

✅ 14 z tzw. wolnym dostępem do półek

✅ 10, w których książki przyniesie nam z półki bibliotekarz.

Pozostałych 15 filii (nr 9, 10, 13, 17, 20, 26, 27, 31, 32, 41, 46, 47, 55, 63 i 71) na razie będzie nieczynnych, ale możemy pożyczone stamtąd książki oddać w innych filiach. Cały czas skorzystamy także z bazy Legimi https://www.legimi.pl/

Więcej na https://www.wroclaw.pl/miejska-biblioteka-publiczna-otwiera-filie-dla-czytelnikow

Zmiany w zakresie zasad realizowania projektów w Programach MKiDN 2020

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w programach ministra realizowanych w 2020 roku. Wprowadzone zmiany mają na celu wsparcie wnioskodawców w realizacji projektów, które uzyskały dotację, a ze względu na sytuację epidemiologiczną muszą ulec zmianom.

Najważniejsze zmiany dotyczące wszystkich programów:

  • W przypadku, gdy beneficjent będzie potrzebował wprowadzić zmiany w zakresie zadania (nawet bardzo poważne) oraz zmniejszyć wkład własny, wystarczy, że zwróci się o to pismem złożonym drogą elektroniczną do instytucji zarządzającej.
  • Nowe, uproszczone, procedury pozwolą dyrektorom instytucji podejmować takie decyzje samodzielnie w sytuacji, gdy wystąpienie realizatora projektu będzie w ich opinii uzasadnione. Ułatwi to szybkie dostosowanie zakresu zadania do sytuacji w kraju. Dotyczyć to będzie również przypadków gdy beneficjent będzie chciał zmienić rodzaj zadania np. na realizowany wyłącznie online.

W przypadku 30 programów do których nabór przeprowadzono w terminie do 29 listopada 2019 r.

  • Katalog kosztów kwalifikowanych zostaje rozszerzony dla wszystkich wnioskodawców – obok standardowo kwalifikowanych kosztów honorariów i wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, kwalifikowane będą też koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację danego zadania na podstawie umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
  • Wprowadzono dodatkowo uproszczony tryb przekazywania dokumentacji związanej z realizacją zadania (tzw. aktualizacji), która od dzisiaj może przebiegać w 100% elektronicznie nawet wówczas, gdy wnioskodawca nie ma jeszcze kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub też nie korzysta z profilu zaufanego.

Dodatkowo zakres 13 programów zostaje rozszerzony o zadania dodatkowe, umożliwiające realizowanie projektów w pełni online, oraz o adekwatne do niego koszty kwalifikowane (w tym możliwość zakupu środków trwałych do 10 tys. zł).

WIĘCEJ NA https://publicystyka.ngo.pl/programy-mkidn-2020-zmiany-w-zakresie-zasad-realizowania-projektow

Trwa nabór inicjatyw do programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk

Przypominamy, że trwa nabór inicjatyw do programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk, którego operatorem regionalnym jest Firlej – Ośrodek Działań Artystycznych.

Główne cele Programu:

🍀 wzmacnianie edukacji kulturowej poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji a kultury;
🍀 rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową;
🍀 budowanie podstaw dla zintegrowanych działań z zakresu animacji i edukacji kulturowej na poziomie lokalnym i ogólnopolskim;
🍀 wzmacnianie zawodowych kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w Polsce.

Spotkanie informacyjne w formie webinarium odbędzie się 14 maja o godz.17.00, szczegóły w wydarzeniuhttps://www.facebook.com/events/2862527060521065/

Więcej informacji na http://www.firlej.wroc.pl/firlej-zostal-operatorem-regionalnym-bardzo-mlodej-kultury-na-lata-2019-2021/

Trwa drugi nabór do programu Mikrogranty, prowadzonego przez Fundacja Umbrella i Strefa Kultury Wrocław

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na kreatywne wydarzenia wytwarzające szeroko rozumianą kulturę w mieście.

Wsparcie uzyskać będą mogły wszelkie inicjatywy, które pomogą (także na odległość) poczuć i budować więzi społeczne, ułatwią myślenie o przyszłości z optymizmem, czy też zostaną zorganizowane z zachowaniem bezpiecznych odległości.

Jak zawsze można zgłosić się do jednej z trzech ścieżek i otrzymać wsparcie finansowe, merytoryczne, promocyjne i administracyjne:

Ścieżka dla GRUP MŁODZIEŻOWYCH

www.tinyurl.com/mikrograntymlodziezowe-wideo

www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe

mikrograntymlodziezowe@sektor3.wroclaw.pl

Ścieżka dla OSÓB FIZYCZNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH

www.tinyurl.com/mikrograntyskw-wideo

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

mikrogranty@strefakultury.pl

Ścieżka dla ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

www.tinyurl.com/mikrograntyngo-wideo

www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyngo/

mikrograntyngo@sektor3.wroclaw.pl

7 maja w godz. 17.00 – 19.00 odbędą się Warsztaty pisania projektów | Mikrogranty Edycja 23. – maj 2020, które będą prowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu się przez grupę Mikrogranty.

Więcej informacji o programie:
www.wroclaw.pl/mikrogranty
www.facebook.com/mikrogranty
www.instagram.com/mikro.granty

Metropolie proszą rząd o pomoc dla kultury

Prezydenci dziewięciu polskich miast, w tym Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, zaapelowali do ministra kultury Piotra Glińskiego o wsparcie dla sektora kultury i przedstawili propozycje, które mają ustabilizować znajdujące się w trudnej sytuacji instytucje prowadzące działalność kulturalną. Inicjatywa powstała we Wrocławiu.

Wśród zgłoszonych propozycji:

1. Zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatku PIT i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków m.in. na programy wsparcia kultury i sektora organizacji czasu wolnego;

2. Objęcie programami pomocowymi w ramach PFR samorządowych instytucji kultury w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw;

3. Refundacja utraconych wpływów z biletów z budżetu MKiDN dla samorządowych instytucji kultury;

4. Wprowadzenie zmian w specustawie – nadanie organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego uprawnień w zakresie tworzenia programów pomocowych i socjalno-bytowych dla środowisk kultury, które obecnie są wyłącznymi kompetencjami organów uchwałodawczych;

5. Wprowadzenie zasady (i zmiany zapisów w ustawie) dotyczącej odliczania VAT-u z działalności kulturalnej, w myśl której działalność finansowana ze środków „tarczowych”, która ze względu na obostrzenia programów dotacyjnych nie może przez pewien okres przynosić przychodów, nie powinna być traktowana jako działalność do celów innych niż działalność gospodarcza, lecz element prowadzonej działalności gospodarczej w okresie epidemii mającej tylko charakter nieodpłatny;

6. Zmiana regulaminów konkursów i dofinansowań przeznaczonych dla sektora kreatywnego, m.in. poprzez zmniejszenie/uchylenie wkładu własnego;

7. Analogicznie do rozwiązań przygotowywanych dla sektora turystyki wprowadzenie „bonów do kultury” przeznaczonych na zakup usług i dóbr kultury dla rozbudzenia popytu w tym sektorze (np. na zakup książek, biletów do kin, teatrów, muzeów, festiwale);

8. Stworzenie możliwości częściowych zwolnień/odliczeń od podatków dla przedsiębiorstw decydujących się na wsparcie działalności kulturalnej.

Pod listem podpisali się prezydenci Wrocławia, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina i Warszawy. Został on zaadresowany do ministra kultury Piotra Glińskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich.

Możliwość aneksowania umów związanych z prowadzeniem zajęć online

Wydział Partycypacji Społecznej UM uzgodnił z radcami prawnymi, że do oferty, która będzie aneksowana, organizacja opisując nowy sposób realizacji zadania powinna wpisać poniższe zdanie:

„Od dnia …. i do momentu zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego… (dalej opis zadania)”.

Zapis ten pozwoli aneksować umowy, w których prowadzenie zajęć zostało zamienione z trybu dotychczasowego (zajęcia tradycyjne) na tryb zdalny (elektroniczny), gdy konkurs tego nie wykluczał. Każda organizacja pozarządowa zmienia ofertę w takim zakresie, w jakim to możliwe i konieczne, ale ww. zapis jest niezbędny, by aneks był możliwy do zawarcia.

Więcej na https://www.facebook.com/wroclawrozmawia/posts/2663282520618732

Wznowienie działalności niektórych instytucji kultury

Od 4 maja mogą wznowić działalność muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie i księgarnie w galeriach handlowych. Decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury została ogłoszona w środę podczas konferencji Prezesa Rady Ministrów.  

Nadal obowiązuje ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych. Znoszenie tych ograniczeń planowane jest w kolejnych etapach. Departament Narodowych Instytucji Kultury MKiDN wspólnie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i Instytutem Muzyki i Tańca powołały roboczy zespół ds. wypracowania wytycznych dla teatrów, oper, baletów, filharmonii i innych instytucji prowadzących działalność artystyczną. Efekty pracy zespołu poznamy do połowy maja.

WIĘCEJ NA https://www.gov.pl/web/kultura/wznowienie-dzialalnosci-niektorych-instytucji-kultury

Ponowne otwarcie instytucji kultury – w maju poznamy wytyczne.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Departamentem Narodowych Instytucji Kultury MKiDN powołują roboczy zespół ds. wypracowania wytycznych dla teatrów, oper, baletów, filharmonii i innych instytucji prowadzących działalność artystyczną w zakresie ponownego otwarcia placówek. Efekty pracy zespołu poznamy do połowy maja.

Głównym zadaniem zespołu będzie przedstawienie – we współpracy i po konsultacjach środowiskowych – katalogu zasad, wytycznych oraz rekomendacji dla dyrektorów instytucji kultury w sprawie ponownego otwierania placówek dla pracowników oraz publiczności w nowej dyscyplinie sanitarnej.

Szczegóły komunikatu na https://www.gov.pl/web/kultura/ponowne-otwarcie-instytucji-kultury–w-maju-poznamy-wytyczne

Dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji zawieszenia działalności instytucji kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawił wykładnię przepisu art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dopuszcza ona, w warunkach ograniczenia realizacji publicznych występów artystycznych na żywo, poszerzenie katalogu prac artystycznych za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, przy czym sytuacje, wysokość oraz kryteria przyznawania dodatkowego wynagrodzenia są ustalane przez pracodawcę, w tym przypadku instytucję kultury, która samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Więcej na https://www.gov.pl/web/kultura/dodatkowe-wynagrodzenie-w-sytuacji-zawieszenia-dzialalnosci-instytucji-kultury

Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19.

Wytyczne mają być wsparciem dla dyrekcji muzeów i innych wymienionych kategorii instytucji kultury w procesie przygotowania do ich ponownego otwarcia. Udostępnianie ma charakter stopniowy i dzieli się na trzy fazy:

Faza 1: Przejście z pracy zdalnej do stacjonarnej

Faza 2: Realizacja działań muzealnych bez bezpośredniego kontaktu z publicznością

Faza 3: Otwarcie wnętrz muzealnych i wystawienniczych.

„Należy podkreślić, że termin wdrożenia II etapu odmrażania życia gospodarczego i społecznego nie został określony, gdyż jego sprecyzowanie zależy od odpowiedzialnej oceny bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nie można zatem również określić terminu otwarcia muzeów dla zwiedzających, tym bardziej że, biorąc pod uwagę zróżnicowanie wynikające z wielu aspektów (położenie siedziby i oddziałów, rodzaj zbiorów, działalności okołomuzealne, itp.), decydować o tym będą dyrektorzy instytucji, najlepiej znający ich specyfikę i potrafiący określić bezpieczne dla publiczności i zbiorów możliwości realizacji zadań statutowych.”

Więcej informacji TU.