Tymczasowy Zespół Sterujący Grupy Kultura Wrocław

18 marca odbyło się pierwsze spotkanie Tymczasowego Zespołu Sterującego Grupy Kultura Wrocław. Zgodnie z decyzją uczestników pierwszego w tym roku, XV spotkania GKW, nabór do Zespołu trwał przez 7 dni od dnia publikacji notatki i miał charakter otwarty.

W zespole znalazły się osoby z różnorodnym doświadczeniem i kompetencjami. Są wśród nich Kandydaci i Kandydatki do Wrocławskiej Rady Kultury, przedstawiciele instytucji kultury, wrocławskich ngosów, artyści, animatorzy i menadżerowie kultury, osoby, które pracowały w zespołach roboczych Wrocławskiego Kongresu Kultury, jak i uczestniczące w spotkaniach Grupy w latach 2019-2020. Są również przedstawiciele 3 wrocławskich rad: Wrocławskiej Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Jacku Sutryku, Społecznej Rady Kultury przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To szczególne ważne w kontekście kluczowych zadań, przed którymi stoi GKW, m.in. w zakresie budowania platformy współpracy i sieciowania różnorodnych środowisk działających w polu wrocławskiej kultury.

Zadaniem zespołu jest wypracowanie modelu Kultura Wrocław oraz stworzenie pierwszych zespołów roboczych/tematycznych. Spotkania Zespołu będą odbywać się cyklicznie, a z postępów prac będą publikowane sprawdzania. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 12 kwietnia.


UWAGA! Od 20 marca do 9 kwietnia obowiązują nowe obostrzenia w obszarze kultury

Od 20 marca do 9 kwietnia br. na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostają wprowadzone zaostrzone zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z opublikowanym w piątek rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ww. okresie instytucje kultury muszą zawiesić działania związane z udziałem publiczności.Zasady działalności w obszarze kultury

Muzea i galerie sztuki:

 • zakaz udostępniania zbiorów w zamkniętych pomieszczeniach oraz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności;
 • możliwość udostępniania przestrzeni i zbiorów znajdujących się na wolnym powietrzu oraz organizowania wydarzeń online.Uwaga! Osoby wykonujące prace związane z konwojowaniem i opieką konserwatorską zbiorów muzealnych oraz ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w ramach projektów finansowanych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest ten minister, są zwolnione z obowiązku odbywania kwarantanny w związku z przekroczenie granicy RP.

Teatry, opery, filharmonie:

 • zawieszenie wszystkich wydarzeń z udziałem publiczności;
 • możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne;
 • możliwość organizowania wydarzeń online.

Kina:

 • zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z udziałem publiczności w kinach i na otwartej przestrzeni
 • możliwość prowadzenia działań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (projekcje online).

Domy i ośrodki kultury:

 • zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży;
 • możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 • możliwość organizowania wydarzeń online;
 • możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne.

Biblioteki:

 • możliwość udostępniania zbiorów pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.

Plany filmowe:

 • możliwość prowadzenia działań w zakresie produkcji filmowej z zachowaniem wymogów sanitarnych;
 • możliwość korzystania z usług hotelowych przez członków ekipy filmowej wykonujących czynności lub świadczących usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego udział w produkcji, wystawionego przez producenta filmu lub utworu audiowizualnego wraz z opinią Dyrektora PISF, potwierdzającą profesjonalny charakter produkcji oraz określającą realność i liczbę dni zdjęciowych, a także czas przygotowania planu zdjęciowego.

Szkoły artystyczne:

 • możliwość organizowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności;
 • osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności oraz pozostałe osoby uczestniczące ww. egzaminach są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki pod warunkiem zachowania odległości 1,5 m między poszczególnymi osobami;
 • osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, a także ich opiekunowie oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu ww. egzaminów mogą korzystać z usług hotelowych pod warunkiem przedstawienia dokumentu wystawionego przez dyrektora szkoły artystycznej.

Raport „Badanie miejskich instytucji kultury, ich potencjału i szans dla przyszłości”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym „Badanie miejskich instytucji kultury, ich potencjału i szans dla przyszłości” – projektu badawczego zrealizowanego przez Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Strefa Kultury Wrocław.

Trwające od lipca 2020 do stycznia 2021 roku badanie dotyczyło 27 wrocławskich instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Gminę Wrocław w latach 2017-2019.

Raport zawiera materiał ilościowy i jakościowy obrazujący organizację, modele funkcjonowania, potencjał rozwojowy oraz zagospodarowywanie przestrzeni wartości przez miejskie instytucje kultury. Prezentuje ogólną ocenę instytucjonalnego pola kultury, ale też przedstawia każdą z instytucji osobno.Pełna oraz skrócona wersja raportu wraz opiniami ekspertów dostępna jest w linku: https://strefakultury.pl/news/wyniki-badania-miejskich-instytucji-kultury/?fbclid=IwAR2l26HqQc1ZG_0pF5YSY9hqV5nBATOm6rCg6Lzyrthl5S_qEdLmDTSuse4

Znamy wyniki naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego 2021

Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest wspieranie wydawców podejmujących tematy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, których działania nie mieszczą się w ramach komercyjnego rynku wydawniczego.

Do Naboru na rok 2021 do programu zgłoszono 18 wniosków. Po etapie oceny formalnej i oceny eksperckiej pod obrady Komisji Konkursowej trafiły wszystkie złożone wnioski: 15 projektów książek oraz 3 projekty czasopism. Komisja zadecydowała o przyznaniu wkładu finansowego dla 12 złożonych propozycje. Decyzje Komisji Konkursowej były oparte na ocenach ekspertów, powiązaniu publikacji z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem oraz potencjale promocyjnym dla miasta i regionu.

CZASOPISMA:

 • „Magazyn Żydowski Chidusz”, red. nacz. Michał Bojanowski, wyd. Fundacja Żydowska „Chidusz” – 28.000,00 zł (4 numery),
 • „Rita Baum”, red. nacz. Ewa Miszczuk, wyd. Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum” – 55.000,00 zł (4 numery),
 • „nietak!t”, red. nacz. Katarzyna Knychalska, wyd. Fundacja Teatr Nie-Taki – 50.000,00 zł (3 numery).

KSIĄŻKI:

 • „(Nie)widzialność. Opowieści niewidomych kobiet”, Kamil Pietrowiak, wyd. QUAESTIO– 12.000,00 zł,
 • „Czarnolas”, Jaga Słowińska, wyd. Fundacja Korporacja Ha!art – 5.000,00 zł,
 • „Wieżogród/TowerTopia”, Tomasz Domański, Piotr Jakub Fereński, Beata Frydryczak, Paweł Gusin, Katarzyna Karaskiewicz, Andrzej Kostołowski, Beata Lubicka, Mateusz Salwa, Agnieszka Topolska, Cezary Wąs, wyd. Dolnośląski Inkubator Sztuki – 48.000,00 zł,
 • „Babilon”, Krzysztof Śliwka, wyd. wydawnictwo j – 12.000,00 zł,
 • „Będą mi mówić”, Tomasz Ważny, wyd. wydawnictwo j – 5.000,00 zł,
 • „Pestka mandarynki i inne dramaty”, Jacek Bierut, wyd. wydawnictwo j – 4.000,00 zł,
 • „Zróbmy sobie przeszłość”, Gabriela Iwińska, wyd. wydawnictwo j – 5.000,00 zł,
 • „Mira od A do Ż. Monografia (1966-2021)”, red. Katarzyna Kuzborska, autorzy: Zofia Gebhard, Waldemar Okoń, Piotr Jakub Fereński, Małgorzata Baranowska, Mira Żelechower-Aleksiun, wyd. Ośrodek Kultury i Sztuki – 32.000,00 zł,
 • „Kto chce niech wierzy Kosałka Jerzy”, red. Marcin Ludwin, autorzy: Marcin Ludwin, Dorota Monkiewicz, Piotr Stasiowski, Karolina Plinta, Daria Skok, Anna Markowska, Łukasz Kropiowski, Maria Marszałek, Wojciech Kozłowski, Andrzej Kostołowski, wyd. Ośrodek Kultury i Sztuki – 40.000,00 zł.

Nabór na stypendia artystyczne na drugie półrocze 2021

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych na drugie półrocze 2021 roku na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

 • film,
 • literatura
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • sztuki wizualne
 • upowszechnianie kultury.

Z uwagi na obchody Roku Tadeusza Różewicza, zachęca się do rozważenia osoby Poety i jego twórczości jako możliwego tematu przedsięwzięć twórczych.

Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Podpisane własnoręcznie wnioski o stypendia na drugie półrocze 2021 roku należy składać w terminie do 31 marca 2021 r. w wersji papierowej lub elektronicznej. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/50490/stypendia-artystyczne?fbclid=IwAR1ZK8B6FAe-j7Y0ZDq3VSbh_CqXSdmMCHku6wSgNZJPszsxPm4eGMN_ZZA

Notatka z 4. spotkania Wrocławskiej Rady Kultury

Na www.wroclaw.pl pojawił się protokół z 4. posiedzenia Wrocławskiej Rady Kultury, na którym poruszono następujące tematy:

1. Opinia WRK w sprawie kończącej się kadencji Ireneusza Grina na stanowisku dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury.

2. Plany łączenia wrocławskich instytucji kultury.

3. Sprawy bieżące.

4. Wolne wnioski.

Zachęcamy do lektury! https://www.wroclaw.pl/czwarte-posiedzenie-wroclawskiej-rady-kultury?fbclid=IwAR1MQOcrFU472Ies22ajedIA5FqNe9xC9j6-I_EjIuAfhdOVIOKiBAU2ps8

XV Spotkanie Grupy Kultura Wrocław

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Kultura Wrocław, które odbędzie się 18 lutego (czwartek) o godz. 17.00. w Centrum na Przedmieściu przy ul. Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu.

Agenda spotkania:

 1. Krótkie omówienie/raport związany z Kongresem Kultury. Podsumowanie Kongresu, tezy i rekomendacje pokongresowe. Prezentacja: Dominika Kawalerowicz i Kuba Żary ze Strefy Kultury Wrocław oraz członkinie zespołu sterującego pracami Kongresu Kultury, reprezentujące Stronę społeczną – Joanna Lassota i Grażyna Górka.
 2. Spotkanie z przedstawicielami Wrocławskiej Rady Kultury. Na spotkaniu będą obecni m.in. członkowie Prezydium Rady: Agnieszka Franków-Żelazny (przewodnicząca), Izabela Duchnowska (wiceprzewodnicząca) oraz Paweł Kamiński (sekretarz).
 3. Krótka prezentacja powołanej w listopadzie 2020r. Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Udział w spotkaniu Marii Lewandowskiej- Mika, prezeski Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członkini Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Podsumowanie I etapu procesu uspołecznienia kultury we Wrocławiu, kontynuacja prac nad zasadami funkcjonowania GKW jako narzędzia integracji środowiska i otwartej przestrzeni dyskusji (agory) o najważniejszych dla środowiska zagadnieniach.
 5. Przedstawienie propozycji modelu rozwoju i dalszego funkcjonowania Grupy Kultura Wrocław w postaci grup roboczych (propozycje grup: teatr, muzyka, sztuki wizualne, NGO, instytucje kultury, promocja) oraz zespołu sterującego GKW, złożonego z przedstawicieli poszczególnych grup roboczych i operatora – prezentacja Kostas Georgakopulos (fundacja Avant Art, operator GKW).
 6. Wolne wnioski
 7. Ustalenie daty kolejnego spotkania.

Moderator: Dominik Golema, Departament Prezydenta, Dyrektor Biura Wrocław bez Barier

Do zobaczenia!

4. posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury już 18 lutego

Wrocławska Rada Kultury powstała 2 grudnia 2020 roku w składzie:


1. Izabela Duchnowska
2. Agnieszka Franków-Żelazny
3. Jarosław Fret
4. Marek Gluziński
5. Konrad Imiela
6. Janusz Jasiński
7. Paweł Jarodzki
8. Paweł Kamiński
9. Katarzyna Majewska
10. Magdalena Piekarska
11. Jerzy Pietraszek
12. Tomasz Sikora
13. Tomasz Jakub Sysło
14. Sylwia Świsłocka-Karwot
15. Katarzyna Uczkiewicz
• Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:
16. Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
17. Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
18. Dorota Ciastek – zastępca dyrektora Wydziału Kultury
19. Marta Ostrowska – główny specjalista w Wydziale Kultury

Przypominamy, że wszystkie informacje i protokoły ze spotkań Rady znajdują się na stronie:

https://www.wroclaw.pl/wroclawska-rada-kultury

Wystawa dzieł wrocławskich artystów i artystek w Arsenale Miejskim!

W Arsenale Miejskim trwa wystawa dzieł zakupionych w ramach Programu Interwencji Społecznej, mającego na celu wsparcie wrocławskich artystów przez kupno i ekspozycję ich prac.

Więcej informacji nt. wystawy i jej założeń znajduje się w wywiadzie z Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia p. Jerzym Pietraszkiem oraz p. Barbarą Ilkosz z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/104793/Sztuka-w-RWK-6-2021?fbclid=IwAR1E8Wr-WCav1oamDyTewaTrfplVV7jTgG01fXGpc0FRDe6Q_yGNfokXjLc