Zespół sterujący GKW

Zgodnie z decyzją uczestników pierwszego w tym roku, XV spotkania GKW, w wyniku 7-dniowego, otwartego naboru 18 marca powstał tymczasowy Zespół Sterujący Grupy Kultura Wrocław.

W zespole znalazły się osoby z różnorodnym doświadczeniem i kompetencjami. Są wśród nich Kandydaci i Kandydatki do Wrocławskiej Rady Kultury, przedstawiciele instytucji kultury, wrocławskich ngosów, artyści, animatorzy i menadżerowie kultury, osoby, które pracowały w zespołach roboczych Wrocławskiego Kongresu Kultury, jak i uczestniczące w spotkaniach Grupy w latach 2019-2020. Są również przedstawiciele 3 wrocławskich rad: Wrocławskiej Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Jacku Sutryku, Społecznej Rady Kultury przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To szczególne ważne w kontekście kluczowych zadań, przed którymi stoi GKW, m.in. w zakresie budowania platformy współpracy i sieciowania różnorodnych środowisk działających w polu wrocławskiej kultury.

Zadaniem zespołu jest wypracowanie modelu Kultura Wrocław oraz stworzenie pierwszych zespołów roboczych/tematycznych. Spotkania Zespołu będą odbywać się cyklicznie, a z postępów prac będą publikowane sprawdzania. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 12 kwietnia.

W skład zespołu weszły następujące osoby (w kolejności alfabetycznej):

Iwona Frydryszak – od kilkunastu lat pracuje w sektorze organizacji pozarządowych związanych z edukacją, kulturą oraz współpracą rozwojową i pomocą humanitarną. Wrocławianka. Mieszkała m.in. w azjatyckiej części Rosji, Gruzji, Tanzanii i Danii. Od 10 lat odpowiada za całokształt projektu Brave Kids w Stowarzyszeniu Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Do udziału w projekcie zaprasza dziecięce i młodzieżowe grupy artystyczne z całego świata. Członek Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (2020-2023). Pracowała m.in. w Polskiej Akcji Humanitarnej, czeskiej organizacji humanitarnej People in Need czy Baikal Environmental Wave. Z wykształcenia dziennikarka i filolog rosyjski (absolwentka UWr). Mama 7-letniej Niny, pasjonatka gór i przyrody, na co dzień praktykuje jogę. Hobbistycznie pilotuje wycieczki trekkingowe w biurze aktywnych podróży Barents.pl.

Przemysław Furdak – aktor i wiceprezes Fundacji „Teatr Układ Formalny”. Absolwent PWST Filii we Wrocławiu, wcześniej student animacji kultury na Uniwersytecie Zielonogórskim. Stypendysta Prezydenta Miasta Wrocławia. Uczestnik międzynarodowych warsztatów i festiwali teatralnych, m.in. we Włoszech, Austrii, Czechach, na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Członek Inicjatywy Scenicznej „Fruuu” z Zielonej Góry, z którą trzykrotnie prowadził największe w Polsce warsztaty improwizacji scenicznej na Przystanku Woodstock. Podczas studiów inicjował wiele działań studenckich, m.in. organizację debat naukowych współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy działalność kół naukowych skupionych na poszukiwaniach nowych form scenicznych. Zwycięzca Konkursu im. Jana Dormana. W ramach „Programu podyplomowej samoformacji aktorskiej” realizuje projekt budowy zaplecza technicznego Teatru Układ Formalny.

Anna Gałuszka – artystka, animatorka kultury, kuratorka wystaw oraz organizatorka wydarzeń artystycznych, ma na swoim koncie wystawy indywidualne i zbiorowe, m.in. kolejne edycje wrocławskiego Rytuału. W 2015 roku współtworzyła Galerię Sztuki Tętno, którą od 2017 roku prowadzi samodzielnie. Wiceprezes Fundacji Fly With Art organizującej European Glass Festival we Wrocławiu oraz członek Zarządu ZPAP we Wrocławiu. W 2020 roku otrzymała stypendium Kultura w Sieci na projekt DoSztukowanie promujący wrocławskich artystów.

Kostas Georgakopulos – prezes fundacji Avant Art, która od 2008 roku organizuje Avant Art Festival we Wrocławiu, a od 2016 również w Warszawie. Szef wydawnictwa płytowego Tone Industria, muzyk, producent, główny kurator muzyczny festiwalu filmowego MFF Nowe Horyzonty w latach 2007 – 2020, organizator projektów kulturalnych i programów rezydencyjnych w Polsce i zagranicą. Inicjator powstania grupy branżowej Grupa Kultura Wrocław – otwartej grupy dialogu społecznego, skupiającej przedstawicieli różnorodnego środowiska wrocławskiej kultury: artystów, twórców, animatorów, aktywistów, menedżerów i badaczy kultury, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, bibliotek, związków branżowych oraz urzędu miasta. Członek warszawskiej Branżowej Komisji Dialogu Społecznego Kultura oraz Muzyka.

Katarzyna Gołecka – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Międzynarodowego Studium Fotografii Kwadrat we Wrocławiu. Od 2014 r. współpracuje z fundacją Avant Art w zakresie tworzenia i realizacji projektów zagranicznych, od 4 lat jest główną koordynatorką Avant Art Festival. Od 2019 roku uczestniczy w pracach Koalicji na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy Gminy Wrocław i wrocławskich NGO. Brała udział w tworzeniu koncepcji grupy branżowej Grupa Kultura Wrocław oraz organizacji jej działalności. Od lutego 2019r. prowadzi stronę www.kulturawoclaw.pl, stronę na FB, a od września punkt informacyjny Grupy Kultura Wrocław przy Ruskiej 46A we Wrocławiu.

Dorota Hartwich – z wykształcenia romanistka, studiowała literaturę francuską i filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Charles’a de Gaulle’a w Lille, we Francji. Publicystka, krytyczka sztuki, tłumaczka, redaktorka, wydawczyni, pisarka, dziennikarka. Właścicielka wydawnictwa Formaty. Autorka kilku książek dla dzieci oraz wydanej ostatnio powieści biograficznej „Gattora. Życie Leonor Fini”. Z francuskiego przełożyła m.in. teksty Tomiego Ungerera,Bernarda Friota, Laëtitii Bourget, Emmanuelle Pagano, Isabelle Wéry, André Laksa, Jeana-François Martina. Członkini The International Association of Art Critics (AICA), mianowana przez Ministra Kultury Francji Kawalerem Orderu Sztuki i Literatury.

Michał Jagodziński – w roku 2012 razem z najbliższymi przyjaciółmi, Tosią oraz Jasiem, założył młodzieżową organizację ART JTM. Artysta, który wychodzi ze stereotypowych ram, pomysłodawca projektów, aktywista, działacz, choreograf, autor wielu piosenek i scenariuszy, reżyser. Jest uczniem Akademickiego Liceum Politechniki Wrocławskiej, lecz rozwija się i dąży w kierunku działań prospołecznych i kulturalnych zwiększających udział młodzieży w życiu kulturalnym. Członek wrocławskiej grupy branżowej ds. dzieci i młodzieży. Jest absolwentem Akademii Młodego Radiowca Radia Wrocław. W roku 2018 otrzymał on główną nagrodę czytelników Gazety Wrocławskiej – „Osobowość roku 2018” w kategorii kultura we Wrocławiu, a także został laureatem tej kategorii na Dolnym Śląsku.

Paweł Kamiński – z wykształcenia socjolog i specjalista ds. zarządzania, absolwent studiów doktoranckich z ekonomii. Członek Prezydium Wrocławskiej Rady Kultury. Od lat zaangażowany w różnorodne projekty kulturalne i kulturalno-społeczne, m.in. jako animator/ekspert w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” czy koordynator na terenie Dolnego Śląska w programie „Bardzo Młoda Kultura”. Członek zespołów sterujących programów dotacyjnych w NCK i MKDNiS. W przeszłości kierował Ośrodkiem Kultury w Zawidowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Długołęce oraz Ośrodkiem Kultury w Wiszni Małej, od ubiegłego roku jest dyrektorem wrocławskiego Ośrodka Postaw Twórczych. Autor książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”. Powadzi portal internetowy MenedżerKultury.pl.

Anna Lewińska – mgr kulturoznawstwa, filolożka słowiańska, prezeska Fundacji Ważka, konsultantka kultury z ramienia NCK. Animatorka i badaczka terenowa. Interesuje się hershistoriami związanymi z małymi miasteczkami i wsiami Dolnego Śląska, historiami życia i tożsamością współczesnych dolnoślązaków. Autorka wielu projektów kulturalnych, społecznych i badawczych, dofinansowanych ze środków ministerialnych. Archiwistka społeczna, twórczyni i konsultantka z zakresu tworzenia archiwów społecznych. Współautorka wystaw, publikacji, płyt z muzyką tradycyjną, zeszytów ćwiczeń z zakresu edukacji regionalnej, gier i przewodników związanych z lokalnym dziedzictwem. Od 2018 r. pracowniczka Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu, gdzie aktywnie działa na rzecz osiedlowej społeczności lokalnej. Prywatnie cyklistka i mama Juliana. 

Magdalena Matysek-Imielińska – kulturoznawczyni i socjolożka, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na badaniu miasta, miejskich mechanizmów reprodukcji tożsamości miejskiej, kultury miasta, wspólnoty miejskiej, w tym na relacji władza – inicjatywy oddolne. Efektem jej badań jest książka „Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w nowoczesnych czasach” oraz wiele innych artykułów. Interesują ją zagadnienia współpracy między różnymi podmiotami miejskimi. Zaangażowana w działania polegające na upowszechnianiu wiedzy akademickiej, a także na tym jak ona krąży w różnych społecznych obiegach. Chciałaby wypracować w obszarze Wrocławia strategię „krytycznego praktyka przestrzeni” – postawę (nie eksperta) kogoś, kto krytycznie i badawczo podchodzi do dotychczasowych, zaistniałych rozwiązań. Kandydatka do Wrocławskiej Rady Kultury.

Renata Merk-Tokarska – kulturoznawczyni, specjalistka ds. organizacji i realizacji imprez w Centrum Kultury Wrocław-Zachód, wieloletnia pracownica instytucji kultury, pomysłodawczyni, koordynatorka i realizatorka wydarzeń artystyczno-kulturalnych (koncertów, spektakli, widowisk, warsztatów, festiwali w tym „Wratislavia Cantans”) oraz wielu interdyscyplinarnych, integracyjnych projektów skierowanych do osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych,  m. in.: „Wykluczeni z kultury” , „Otwórzmy kina”- poświęcony audiodeskrypcji, „TON-Twórczość Osób Niepełnosprawnych”, “Drzwi Otwarte – Integracja”. Specjalistka w dziedzinie teatru, audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.

Dominika Nestrowska – instruktorka i producentka teatralna, animatorka, reżyserka. Na co dzień związana z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, wieloma festiwalami teatralnymi, a także organizacjami pozarządowymi z dziedziny teatru i animacji. Współautorka badań dotyczących rewitalizacji poszczególnych obszarów Dolnego Śląska, artystycznych spółdzielni socjalnych na terenie Polski, partycypacji ludzi w kulturze. Aktywnie działa na rzecz wrocławskiego środowiska teatrów offowych, współtworząc Wrocławską Offensywę Teatralną.

Katarzyna Nowak – z wykształcenia prawniczka po aplikacji prokuratorskiej. Współzałożycielka Szkoły Demokratycznej Stacja Brochów, Prezeska Fundacji na Polnej działającej na rzecz edukacji domowej, od 5 lat Prezes Zarządu Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”. Pomysłodawczyni i koordynatorka wszystkich projektów kulturalnych realizowanych przez stowarzyszenie prowadzące Zespół „Wrocław” oraz bieżącej pracy wszystkich 6 grup działających w ramach zespołu. Organizatorka koncertów edukacyjnych, koncertów galowych, wyjazdów na festiwale, warsztatów, potańcówek i przeglądów śpiewaczych. 20 lat swojego życia spędziła na scenie jako tancerka różnych zespołów ludowych. Zaangażowana w propagowanie polskiej muzyki ludowej, tradycyjnej zarówno w formie scenicznej jak i in crudo.

Anna Podrez – jako animatorka kultury od wielu lat współtworzy scenę klubową, współpracując z wieloma festiwalami, klubami oraz innymi animatorami kultury. Od ponad 10 lat pod szyldem Nice One oraz KRAKOWSKA180 organizuje eventy łączące muzykę i sztukę w różnych, niecodziennych miejscach, opuszczonych budynkach, ciekawych przestrzeniach, które w ten sposób reanimuje i aktywuje. Przez 4 lata prowadziła swój własny klub z muzyką elektroniczną Bau Bar. Współpracowała przy wielu znanych przedsięwzięciach, takich jak BASK Festival, Eletronica Musica Nova, Avant Art Festival, Media Lab w CTA, Summer Contrast czy też Audioriver. Kandydatka do Wrocławskiej Rady Kultury.

Zbigniew Leo Stańczyk – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Zakładu Socjologii Nauki na Politechnice Wrocławskiej. Wieloletni pracownik Instytutu Hoovera na Stanford University. Członek zarządu Polish Arts and Culture Foundation, największej prywatnej fundacji kulturalnej promującej polską kulturę w USA. Długoletni działacz kulturalny. Publikował i realizował projekty badawcze, współpracował z setkami wybitnych naukowców. Pisał scenariusze wystaw, a także projektował ich stronę graficzną. Prowadził przez wiele lat autorski program radiowy w San Francisco. Członek Zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Kandydat do Wrocławskiej Rady Kultury.

Marek Sztark – niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego, doradca, trener i wykładowca. Przewodniczący Społecznej Rady Kultury przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2018). W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Jest członkiem zarządu Forum Kraków. Kieruje Przeglądem Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie. Pracuje w Strefie Kultury Wrocław.

Joanna Świątek-Czwojdzińska – absolwentka wydziału Administracji i Prawa, Uniwersytetu Wrocławskiego, zawodowo związana z sektorem rządowym i samorządowym. Jako Dyrektorka Instytucji Kultury i Gminy Wałbrzych, organizowała wydarzenia kulturalne o zasięgu lokalnym i krajowym. Od 35 lat ma osobisty wkład w propagowanie polskiej kultury i sztuki, aktualnie jest menadżerką Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław.

Łukasz Wójcik – od 2004 r. aktor Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Członek Rady Artystyczno-Programowej. Od 2012 r. aktor Teatru Pieśń Kozła. Aktor, śpiewak, kompozytor, muzyk, producent, realizator nagrań. Współpracujący na stałe m.in. z Leszkiem Możdżerem (ostatnio „Ikar. Legenda Mietka Kosza”), Agatą Dudą-Gracz, Grzegorzem Bralem i Pawłem Passinim. Laureat (wspólnie z Agatą Dudą-Gracz) nagrody dla najlepszego zespołu twórczego na 9. Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedia w Krakowie za spektakl „Kumernis, czyli jak świętej panience broda rosła”. Współkompozytor (z Tomaszem Leszczyńskim) „Vrotslove – symfonii miejskiej”. Kandydat do Wrocławskiej Rady Kultury.