4 etap „odmrażania” gospodarki – otwarcie kin i teatrów

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania.

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,
 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania?fbclid=IwAR1J1S1AAYsWplAhxDp3uAKtdnyMvvVD_Ai8N9yd2pvle20Ion5olWE3Vqk

Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w związku z wdrażaniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 możliwe jest stopniowe, ograniczone przywracanie działalności domów, centrów i ośrodków kultury. Działania każdej instytucji powinny być dostosowane do jej indywidualnej, faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych na danym terenie.

Ostateczna decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w obecnym reżimie sanitarnym należy do dyrekcji i powinna zostać podjęta w porozumieniu z lokalnym samorządem oraz z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, w razie zaistnienia takiej konieczności.

W linku przedstawione są rekomendacje MKiDN w zakresie bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania ww. instytucji https://nck.pl/instytucja/aktualnosci/rekomendacje-dla-domow-kultury-w-czasie-epidemii

Lista przyznanych stypendiów w ramach programu Kultura w sieci MKiDN

Trzymiesięczne stypendia – każde w wysokości 9 tys. zł – otrzyma 2 222 artystów i twórców, czyli ponad połowa wnioskodawców. Stypendia zostały przyznane w 9 kategoriach:

 • Muzyka – 743 przyznanych stypendiów
 • Sztuki wizualne – 499 przyznanych stypendiów
 • Animacja i edukacja kulturalna – 419 przyznanych stypendiów
 • Literatura – 160 przyznanych stypendiów
 • Film – 110 przyznanych stypendiów
 • Teatr – 100 przyznanych stypendiów
 • Twórczość ludowa – 86 przyznanych stypendiów
 • Taniec – 57 przyznanych stypendiów
 • Zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury – 48 przyznanych stypendiów

Lista stypendystów/tek na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/20-mln-zl-na-stypendia-dla-artystow-rozstrzygnelismy-ii-czesc-programu-kultura-w-sieci2

Wyniki programu NCK Kultura w sieci

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków MKIDN. Program spotkał się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych NCK, zainteresowaniem: do programu zgłoszono łącznie 5 948 wniosków na łączną kwotę przeszło 471 mln zł. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty. Już w maju rozpocznie się etap zawierania umów i uruchomione zostaną pierwsze wypłaty dotacji.

W gronie 1182 beneficjentów programu dotacyjnego znalazły się:

 • instytucje publiczne – samorządowe instytucje kultury 389
 • trzeci sektor (organizacje pozarządowe, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe) 575
 • pozostałe (działalność gospodarcza) 218

WYKAZ WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE na https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/kultura-w-sieci-wyniki-naboru-

Notatka ze spotkania online Komitetu sterującego Wrocławskiego Kongresu Kultury (WKK) 2020 (13.05.2020r.)

Podczas spotkania omawiane było wznowienie prac nad przygotowaniem WKK 2020. Ustalono, że przyjęta jesienią 2019 roku formuła pracy komitetu sterującego, który jest ciałem koordynującym i monitorującym postęp prac nad Kongresem, powinna pozostać w mocy. Komitet jest ponadto forum dialogu pomiędzy wszystkimi stronami organizacji WKK 2020 to jest: liderami zespołów roboczych prowadzonych przez stronę społeczną, Strefą Kultury Wrocław (SKW) – współorganizatorem kongresu a przedstawicielami Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW).

Wszyscy obecni na spotkaniu, którzy zostali wydelegowani uprzednio do pracy w Komitecie z swoich grup/zespołów/instytucji, na tę chwilę podtrzymują dalszą gotowość pracy w Komitecie sterującym. Konieczne jest zorganizowanie spotkania online Grupy Kultura Wrocław (GKW), na którym skonsultowane i omówione zostaną dodatkowo tematy istotne z punktu widzenia Strony Społecznej:

 • ewentualne rozszerzenie składu zespołów roboczych,
 • ewentualny dodatkowy naboru kandydatów w wyborach na przedstawicieli Strony społecznej do Wrocławskiej Rady Kultury (WRK),
 • kontynuowanie formatu dialogu Strony społecznej z UMW poprzez GKW, której powołanie wynika z programu „Wdrażania Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu”.

Członkowie Komitetu sterującego zgodnie podkreślili, że wielomiesięczne, zaawansowane prace na Kongresem należy wznowić w miejscu, gdzie zostały przerwane przez pandemię COVID-19. Prace nie będę rozpoczynane od początku. Wypracowany program zostanie poddany ewaluacji w zespole programowym, który wznowi prace 19 maja br. Wypracowane ustalenia przez ten zespół pomogą w przygotowaniu szczegółowego terminarza dalszej pracy.Zespół ds. regulaminu podejmie prace nad aktualizacją regulaminu wyborów przedstawicieli Strony społecznej do WRK oraz samego WKK 2020. Kontakt z kandydatami do WRK zostanie wznowiony, celem weryfikacji chęci dalszego ich startu w wyborach. Komunikacja z zaproszonymi gośćmi i panelistami zostanie wznowiona na przełomie II i III kwartału br., celem przeprowadzenia aktualizacji programu przez zespół programowy.

WKK 2020 planowany jest na możliwy do podjęcia (z obecnego punktu widzenia) termin w grudniu 2020, z zaznaczeniem możliwości przeprowadzenia formuły mieszanej: wydarzenie w przestrzeni realnej i wirtualnej. Decyzja o wprowadzenie tej formuły, jak i o ewentualnych proporcjach w zakresie wydarzeń online i tradycyjnych paneli, zostanie podjęta wraz z rozwojem sytuacji możliwego nawrotu zagrożenia pandemicznego.Kolejne spotkanie planowane jest zgodnie z przyjętą wcześniej częstotliwością (raz na 2 tygodnie) – w dn. 27 maja br.

Obecni na spotkaniu członkowie Komitetu sterującego WKK:

 • Joanna Lassota (Strona społeczna, lider zespołu ds. regulaminu WKK 2020)
 • Berenika Nikodemska (Strona społeczna, wicelider zespołu ds. programu WKK 2020)
 • Kostas Georgakopulos (Strona społeczna, lider zespołu ds. produkcji WKK 2020)
 • Katarzyna Gołecka (Strona społeczna, wicelider zespołu ds. promocji WKK 2020)
 • Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, lider zespołu ds. promocji WKK 2020)
 • Dominika Kawalerowicz (Strefa Kultury Wrocław, Dyrektor ds. programowych)
 • Piotr Michałowski (Koordynator w Wydziale Kultury UMW)

Obecni na spotkaniu goście wspierający proces:

 • Romana Pomianowska (Strefa Kultury Wrocław, Koordynatorka),
 • Bartłomiej Świerczewski (Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW),
 • Jacek Pluta (Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMW).

Miejska Biblioteka Publiczna otwiera filie dla czytelników

Od czwartku 14 maja Miejska Biblioteka Publiczna otwiera 24 filie:

✅ 14 z tzw. wolnym dostępem do półek

✅ 10, w których książki przyniesie nam z półki bibliotekarz.

Pozostałych 15 filii (nr 9, 10, 13, 17, 20, 26, 27, 31, 32, 41, 46, 47, 55, 63 i 71) na razie będzie nieczynnych, ale możemy pożyczone stamtąd książki oddać w innych filiach. Cały czas skorzystamy także z bazy Legimi https://www.legimi.pl/

Więcej na https://www.wroclaw.pl/miejska-biblioteka-publiczna-otwiera-filie-dla-czytelnikow

Zmiany w zakresie zasad realizowania projektów w Programach MKiDN 2020

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w programach ministra realizowanych w 2020 roku. Wprowadzone zmiany mają na celu wsparcie wnioskodawców w realizacji projektów, które uzyskały dotację, a ze względu na sytuację epidemiologiczną muszą ulec zmianom.

Najważniejsze zmiany dotyczące wszystkich programów:

 • W przypadku, gdy beneficjent będzie potrzebował wprowadzić zmiany w zakresie zadania (nawet bardzo poważne) oraz zmniejszyć wkład własny, wystarczy, że zwróci się o to pismem złożonym drogą elektroniczną do instytucji zarządzającej.
 • Nowe, uproszczone, procedury pozwolą dyrektorom instytucji podejmować takie decyzje samodzielnie w sytuacji, gdy wystąpienie realizatora projektu będzie w ich opinii uzasadnione. Ułatwi to szybkie dostosowanie zakresu zadania do sytuacji w kraju. Dotyczyć to będzie również przypadków gdy beneficjent będzie chciał zmienić rodzaj zadania np. na realizowany wyłącznie online.

W przypadku 30 programów do których nabór przeprowadzono w terminie do 29 listopada 2019 r.

 • Katalog kosztów kwalifikowanych zostaje rozszerzony dla wszystkich wnioskodawców – obok standardowo kwalifikowanych kosztów honorariów i wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, kwalifikowane będą też koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację danego zadania na podstawie umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
 • Wprowadzono dodatkowo uproszczony tryb przekazywania dokumentacji związanej z realizacją zadania (tzw. aktualizacji), która od dzisiaj może przebiegać w 100% elektronicznie nawet wówczas, gdy wnioskodawca nie ma jeszcze kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub też nie korzysta z profilu zaufanego.

Dodatkowo zakres 13 programów zostaje rozszerzony o zadania dodatkowe, umożliwiające realizowanie projektów w pełni online, oraz o adekwatne do niego koszty kwalifikowane (w tym możliwość zakupu środków trwałych do 10 tys. zł).

WIĘCEJ NA https://publicystyka.ngo.pl/programy-mkidn-2020-zmiany-w-zakresie-zasad-realizowania-projektow

Trwa nabór inicjatyw do programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk

Przypominamy, że trwa nabór inicjatyw do programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk, którego operatorem regionalnym jest Firlej – Ośrodek Działań Artystycznych.

Główne cele Programu:

🍀 wzmacnianie edukacji kulturowej poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji a kultury;
🍀 rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową;
🍀 budowanie podstaw dla zintegrowanych działań z zakresu animacji i edukacji kulturowej na poziomie lokalnym i ogólnopolskim;
🍀 wzmacnianie zawodowych kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w Polsce.

Spotkanie informacyjne w formie webinarium odbędzie się 14 maja o godz.17.00, szczegóły w wydarzeniuhttps://www.facebook.com/events/2862527060521065/

Więcej informacji na http://www.firlej.wroc.pl/firlej-zostal-operatorem-regionalnym-bardzo-mlodej-kultury-na-lata-2019-2021/

Trwa drugi nabór do programu Mikrogranty, prowadzonego przez Fundacja Umbrella i Strefa Kultury Wrocław

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na kreatywne wydarzenia wytwarzające szeroko rozumianą kulturę w mieście.

Wsparcie uzyskać będą mogły wszelkie inicjatywy, które pomogą (także na odległość) poczuć i budować więzi społeczne, ułatwią myślenie o przyszłości z optymizmem, czy też zostaną zorganizowane z zachowaniem bezpiecznych odległości.

Jak zawsze można zgłosić się do jednej z trzech ścieżek i otrzymać wsparcie finansowe, merytoryczne, promocyjne i administracyjne:

Ścieżka dla GRUP MŁODZIEŻOWYCH

www.tinyurl.com/mikrograntymlodziezowe-wideo

www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe

mikrograntymlodziezowe@sektor3.wroclaw.pl

Ścieżka dla OSÓB FIZYCZNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH

www.tinyurl.com/mikrograntyskw-wideo

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

mikrogranty@strefakultury.pl

Ścieżka dla ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

www.tinyurl.com/mikrograntyngo-wideo

www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyngo/

mikrograntyngo@sektor3.wroclaw.pl

7 maja w godz. 17.00 – 19.00 odbędą się Warsztaty pisania projektów | Mikrogranty Edycja 23. – maj 2020, które będą prowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu się przez grupę Mikrogranty.

Więcej informacji o programie:
www.wroclaw.pl/mikrogranty
www.facebook.com/mikrogranty
www.instagram.com/mikro.granty

Metropolie proszą rząd o pomoc dla kultury

Prezydenci dziewięciu polskich miast, w tym Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, zaapelowali do ministra kultury Piotra Glińskiego o wsparcie dla sektora kultury i przedstawili propozycje, które mają ustabilizować znajdujące się w trudnej sytuacji instytucje prowadzące działalność kulturalną. Inicjatywa powstała we Wrocławiu.

Wśród zgłoszonych propozycji:

1. Zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatku PIT i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków m.in. na programy wsparcia kultury i sektora organizacji czasu wolnego;

2. Objęcie programami pomocowymi w ramach PFR samorządowych instytucji kultury w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw;

3. Refundacja utraconych wpływów z biletów z budżetu MKiDN dla samorządowych instytucji kultury;

4. Wprowadzenie zmian w specustawie – nadanie organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego uprawnień w zakresie tworzenia programów pomocowych i socjalno-bytowych dla środowisk kultury, które obecnie są wyłącznymi kompetencjami organów uchwałodawczych;

5. Wprowadzenie zasady (i zmiany zapisów w ustawie) dotyczącej odliczania VAT-u z działalności kulturalnej, w myśl której działalność finansowana ze środków „tarczowych”, która ze względu na obostrzenia programów dotacyjnych nie może przez pewien okres przynosić przychodów, nie powinna być traktowana jako działalność do celów innych niż działalność gospodarcza, lecz element prowadzonej działalności gospodarczej w okresie epidemii mającej tylko charakter nieodpłatny;

6. Zmiana regulaminów konkursów i dofinansowań przeznaczonych dla sektora kreatywnego, m.in. poprzez zmniejszenie/uchylenie wkładu własnego;

7. Analogicznie do rozwiązań przygotowywanych dla sektora turystyki wprowadzenie „bonów do kultury” przeznaczonych na zakup usług i dóbr kultury dla rozbudzenia popytu w tym sektorze (np. na zakup książek, biletów do kin, teatrów, muzeów, festiwale);

8. Stworzenie możliwości częściowych zwolnień/odliczeń od podatków dla przedsiębiorstw decydujących się na wsparcie działalności kulturalnej.

Pod listem podpisali się prezydenci Wrocławia, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina i Warszawy. Został on zaadresowany do ministra kultury Piotra Glińskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich.