NOTATKA ZE SPOTKANIA 12 MARCA 2019

 Opracowanie zawiera zebrane propozycje i głosy z dyskusji Uczestników pierwszego spotkania roboczego, dedykowanego kulturze we Wrocławiu w dniu 12 marca 2019 r. Spotkanie miało na celu uruchomienie grupy Kultura Wrocław, pracującej cyklicznie i będącej otwartą przestrzenią dyskusji przedstawicieli środowiska wrocławskiej kultury o najważniejszych kwestiach w dla środowiska i obszaru kultury we Wrocławiu. 

Podczas spotkania dyskutowano trzy kwestie, na ile są potrzebne i jak powinny działać: Radę Kultury, Kongres Kultury i Grupę Kultura Wrocław

STOLIK GRUPA KULTURA WROCŁAW 

Grupa, padła tez propozycja by nazwać ją Forum, dla podkreślenia otwartego charakteru powinna: 

• być o k r ą g ł y m s t o ł e m dla środowiska ludzi wrocławskiej kultury, 

• pracować cyklicznie (spotkania raz w miesiącu), 

• być otwarta, 

• być pierwszym i realnym głosem w komunikacji z UM Wrocławia 

• być przestrzenią networkingową (sieciującą), łączącą środowisko i dającą możliwości współpracy, 

• być „samoświadomym ciałem”, które wie dokąd dąży, 

• dawać możliwość pracy w podgrupach, aby wypracowywać wspólne stanowiska, rozwiązania, plany działań etc. w określonych kwestiach np. w kwestii Rady Kultury, 

• być siłą wielu głosów, wyraźnym głosem w mieście. 

Grupa musi mieć koordynatora, który będzie czuwał/ troszczył się o przebieg prac, organizowaniem dialogu (zadba o formułę spotkań, która będzie sprzyjała rozmowie i umożliwi udział w dyskusji), zajmowanie się ważnymi tematami, udziałem ekspertów w dyskusji etc. 

FUNKCJE I ZADANIA GRUPY Kultura WROCŁAW: 

• rzetelna diagnoza wyzwań i problemów środowiska wrocławskiej kultury, 

• planowanie strategiczne w obszarze wrocławskiej kultury (diagnoza, wybór celów i kierunków działania, realizacja działań, ich monitoring i ewaluacja), 

• stworzenie przestrzeni realnego dialogu dla i w środowisku, 

• spotkania całego środowiska: ważna jest obecność, wspólne idee i synergia w działaniu, 

• wiedza o procesie decyzyjnym w obszarze wrocławskiej kultury, „jak to działa w mieście”, 

• testowanie i eksperymentowanie, 

• weryfikacja dotychczasowych schematów, 

• włączenie kultury w obszary aktywności wrocławian m.in. w edukację (edukacja kulturalna dla młodych wrocławian), 

• propagowanie, że kultura nie zawsze równa się rozrywka, 

• wypracowanie systemów wsparcia dla artystów. 

STOLIK RADA KULTURY 

• Czy RK ma mieć komisje i podgrupy 

• Jaki klucz wyboru kandydatów 

• Czy muszą być przedstawiciele wszystkich (czy to w ogóle możliwe/ czy nie lepiej wybrać kandydatów, którzy są autorytetami) 

• Czy RK musi mieć strukturę – np. x osób z instytucji, x z NGO, x z urzędu – kto ma zdecydować o reprezentacji 

• Kto kształtuje politykę kulturalną miasta 

• Sprawczość RK jest w rękach urzędu/ władz miasta 

• RK może współtworzyć wizję/ strategię 

• Sekretariat – OK. – można zgłaszać problemy, komunikować się 

• Rotacyjność – lista rezerwowa (jeśli np. ktoś zrezygnuje) 

• Najwięcej członków RK powinno być z NGO 

• Nie ma sensu brać urzędników i dyrektorów instytucji 

• Nie można zmarginalizować instytucji, skoro pochłaniają 90% budżetu i mają ogromny wpływ na kulturę 

• Kadencja powinna być w kontrze do Rady Miejskiej i Prezydenta, żeby była niezależność 

• Cel: chcemy mieć wpływ na cele/ strategię/ ofertę – nie urzędnik powinien decydować o ofercie kulturalnej, artyści powinni mieć głos; 

• Wyczuwanie potrzeb i nastrojów nie tylko branży, ale też uczestników 

• Czy RK ma być ciałem doradczym WKL czy Prezydenta 

• Jakie kworum powinno wybierać RK – delegaci 

• Pamiętać o gender equality 

• Po co dziennikarze w RK 

• Na ile RK będzie głosem mniejszych (skoro są duzi gracze, instytucje) – RK nie będzie miała sensu, jeśli będzie 1 artysta i 1 NGO, a reszta – duzi gracze 

• Zamiast organizacji z dzym prestiżem powinny być autorytety – ludzie z autorytetem; nie chodzi o to, żeby duzi gracze wybrali największego gracza, tylko żeby to był mądry człowiek 

• My powołamy stronę społeczną, a kto powoła resztę? 

• W grupie Kultura Wrocław powinny być grupy tematyczne 

• Nacisk na grupę Kultura Wrocław – grupa powinna mieć wpływ na RK, a RK na Prezydenta; zawsze na sesji RK powinien być przedstawiciel Grupy 

• Kongres coroczne spotkanie, jako narzędzie 

STOLIK KONGRES KULTURY 

1. Włączająca formuła organizacji kongresu 

Możliwość zgłaszania tematów paneli i ekspertów przez uczestników 

2. Charakter edukacyjny 

• Warsztaty i wykłady z ekspertami 

• Zaproszenie ekspertów z innych kongresów z Polski 

• Proponowane tematy, z których chcemy podnosić swoje kompetencje [dostępność, audience development, rozwijanie innowacyjności i profesjonalizacja miejskich centrów kultury, fundrising] 

• Możliwość wzajemnego dzielenia się kompetencjami – uczenie się od ludzi z naszego środowiska 

3. Integracja środowiska, poznawanie instytucji i osób 

• Sieciowanie i nawiązywanie współpracy 

• Giełda / wymiana zasobów (sprzęt, zaplecze techniczne etc.) – prezentacja czym możemy się wzajemnie wspierać 

• Formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem i krótkim bio → prezentacja na stronie www kongresu, “ścianka” – kongresowe “who is who” 

• Speed-dating w przerwach 

• Wrocławskie święto kultury – przestrzeń na to żeby razem świętować sukcesy, usiąść do jednego stołu 

• Atmosfera, która włącza i daje przestrzeń do otwartego dialogu 

4. Prezentacja Wrocławskich działań kulturalnych 

• Targi małych instytucji / organizacji 

• Prezentacja najciekawszych dokonań wrocławskich, chwalenie się sukcesami 

5. Miejsce spotkania ze sponsorami 

6. Ścisłe powiązanie z pozostałymi narzędziami – Grupą Kultura Wrocławska i Radą Kultury 

• Tworzenie założeń / celów dla Rady Kultury i grupy Wrocławska Kultura 

• Przestrzeń prezentacji / podsumowań działań RK i WK 

7. Docenianie i wspieranie zasłużonych twórców kultury wrocławskiej 

Wręczanie nagrody dla twórców w trakcie Kongresu 

8. Uczestnictwo lokalnych władz 

• Prezentowanie działań, budżetu i planów na kolejny rok z możliwością odwołania się od nich 

• Podsumowanie całego roku 

9. Forum dyskusji o problemach 

Ale nie w formie ściany płaczu 

10. Prestiżowe wydarzenie 

• Prestiżowe wydarzenie o dużym znaczeniu 

• Kongres jako tuba i głośno wybrzmiewający głos środowiska 

• Wydarzenie odbywające się z udziałem przedstawicieli władz centralnych 

11. Wydarzenie otwarte (nie tylko dla środowiska) 

• Otwarte na uczestników z całej polski 

• Spotkanie wszystkich Rad Kultury, działających w Polsce 

12. Wydarzenia kulturalne jako integralna część kongresu 

Również jako nagroda – prezentacja najciekawszych dokonań kulturalnych. 

I spotkanie grupy KULTURA WROCŁAW

Jesteśmy po dwóch spotkaniach informacyjnych, inicjujących powstanie Grupy Branżowej Kultura. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie uczestników wrocławskiego środowiska Kultury we Wrocławiu. Bardzo dziękujemy za Waszą przychylność i deklaracje uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.
Jednym z pierwszych efektów naszych rozmów jest zmiana nazwy Grupy Branżowej Kultura na Grupę KULTURA WROCŁAW i otwarcie jej dla wszystkich członków naszej społeczności – organizacji pozarządowych, twórców, artystów, animatorów, menadżerów kultury i instytucji kultury.

Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na I spotkanie Grupy KULTURA WROCŁAW, które odbędzie się 12 marca 2019 o godz. 17.00 w Recepcji przy ul. Ruskiej 46 C.
Spotkanie chcemy poświęcić dyskusji na 3 wybrane tematy, które pojawiły się w Waszych pytaniach podczas obu spotkań informacyjnych.

Harmonogram spotkania:

17.00 – 17.20 WPROWADZENIE
(podsumowanie obu spotkań informacyjnych, przypomnienie kluczowych dokumentów, omówienie korzyści płynących z uczestnictwa w grupie KULTURA WROCŁAW, informacja o Zespole ds. Rady Kultury, plan na następne spotkania)

17.20 – 18.50 PRACA W GRUPACH z wykorzystaniem metody World Cafe, tematy stolików:
👉 Kongres Kultury (cel, uczestnicy, tematyka, eksperci)
👉 Rada Kultury (koncepcja, sposób wyboru, czas trwania kadencji, sprawczość)
👉 Grupa KULTURA WROCŁAW (zasady organizacji pracy)

18.50 – 19.30 – Podsumowanie

****
UWAGA:
Do 12 marca trwa nabór do Zespołu ds. Rady Kultury.
Zadaniami Zespołu są:
– praca nad koncepcją Rady Kultury
– konsultacje i współpraca z Grupą KULTURA WROCŁAW
– konsultacje i współpraca z Gminą Wrocław
– opracowania, analizy, raporty i dokumenty
– organizacja spotkań, prowadzenie kalendarza
– regularne spotkania co 2 tyg.

Chętnych do pracy prosimy o kierowanie swoich zgłoszeń na adres e-mail: info@kulturawroclaw.pl

Do zobaczenia we wtorek 12 marca!

Zespół ds. Rady Kultury
Grupa Kultura Wrocław
www.kulturawroclaw.pl

***
Wydarzenie realizowane w ramach projektu Wdrażanie Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022, finansowanego ze środków Gminy Wrocław. Więcej informacji na stronie: https://wro-ngo.pl/.

Operatorem projektu jest wrocławska Fundacja Avant Art (www.avantart.pl).

„Grupa Kultura Wrocław”, czyli Grupa Branżowa Kultura

Tworzenie grup branżowych przez organizacje pozarządowe należy do priorytetów Koalicji, którą na zasadach partnerstwa stworzyli przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Aktualnie w skład Koalicji wchodzą przedstawiciele 12 NGO’s, Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Partycypacji Społecznej oraz Rzecznik Dialogu Społecznego.

Podsumowaniem pierwszego etapu prac Koalicji jest dokument „Wdrażanie Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022 z NGO we Wrocławiu”.

Jednym z obszarów, wytypowanych przez Koalicję do objęcia partnerstwem określonym w dokumencie strategii, jest aktywność związana z aktywizacją wrocławskiego środowiska kultury i powołaniem Grupy Branżowej Kultura, która swoim zasięgiem objęła całe środowisko wrocławskiej kultury.

Grupa Kultura Wrocław ściśle współpracuje z Prezydentem Wrocławia, Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydziałem Kultury oraz całym wrocławskim środowiskiem kultury. Do priorytetowych obszarów swoich działań uznaje: współorganizacja Wrocławskiego Kongresu Kultury, udział w procesie tworzenia powoływanej przez Prezydenta Wrocławia Wrocławskiej Rady Kultury oraz wypracowanie strategii i modelu aktywności grupy w przyszłych latach. Te trzy elementy składają się ponadto na unikatowy w skali kraju przykład procesu uspołecznienia miejskiej polityki kulturalnej pod nazwą Kultura Wrocław.