Włącz się w organizację Wrocławskiego Kongresu Kultury 2020!

>> Zgłoś swoją propozycję tematu stolika dyskusyjnego! Wśród przesłanych propozycji wybierzemy 4, które zostaną włączone do programu Kongres

>> Zaprezentuj siebie, swoją twórczość, prowadzony przez Ciebie/ przez Was kolektyw, NGOs, pomysł na festiwal czy cykl wydarzeń, aby pokazać się potencjalnym partnerom lub sponsorom! To tzw. PITCHING, czyli nowoczesna forma sprzedaży idei audio-wizualnej, dzięki której trafisz do szerokiego grona osób z tzw. branży. Wśród przesłanych propozycji wybierzemy 10, które zostaną zaprezentowane podczas Kongresu.

>> Narysuj swoją wizję Kongresu! Nasz pomysł na identyfikację wizualną opiera się na rysunkach wrocławskich artystów i artystek, przedstawiających ich interpretację tego wydarzenia. Jeśli chcesz dołączyć do Olgi Budzan, Konrada Grudysza, Ani Haudek, Anastazji Jarodzkiej, Bumiego Phillipsa, Adrianny Styrcz i Tomasza Jakuba Sysło – prześlij nam swoją propozycję, a umieścimy ją na plakatach i materiałach promocyjnych Kongresu!

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1403958426450615/

Współtwórz identyfikację wizualną Wrocławskiego Kongresu Kultury

Kongres od początku przygotowywany jest z myślą o lokalnych środowiskach twórczych, dlatego już dziś możesz włączyć się w przygotowania identyfikacji wizualnej kongresu!

O stworzenie ilustracji przedstawiającej wizję marcowego spotkania poprosiliśmy kilku przedstawicieli wrocławskiego środowiska kulturalnego, ale to zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy poprzez rysunek chcieliby wnieść swój wkład w organizację tego wydarzenia  – jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wyślij wiadomość na adres kongres@strefakultury.pl.

Dla wrocławskich twórców przygotowaliśmy część artystyczną, na której będą mogli zaprezentować swoje projekty. Czekamy także na propozycje tematów do dyskusji stolikowych, które odbędą się podczas wydarzenia. Zgłoszenia do obu części programu przyjmować będziemy od 7 stycznia.

Wrocławski Kongres Kultury

20 marca 2020 roku w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia (ul. Księcia Witolda 62-70) odbędzie się Wrocławski Kongres Kultury.

Organizatorami spotkania są Grupa Kultura Wrocław, Strefa Kultury Wrocław i Urząd Miejski Wrocławia (Wroclaw [Wroclove]).

Kongres to tworzone przez i dla wrocławskiego środowiska kulturalnego wydarzenie, które jest efektem współpracy strony społecznej, instytucji kultury i samorządu. Ma odpowiadać na potrzeby środowiska, a w efekcie stać się otwartą i dostępną platformą, umożliwiającą wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację, edukację, sieciowanie oraz omawianie istotnych zagadnień i zjawisk, także w kontekście kształtowania polityki kulturalnej miasta. Podczas Kongresu odbędą się wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury, która ma pełnić funkcję doradczo-konsultacyjną przy Prezydencie Wrocławia.

Obserwujcie nasz profil https://www.facebook.com/WroclawskiKongresKultury/ , aby dowiedzieć się więcej i być na bieżąco.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie również na stronie https://kongres.kulturawroclaw.pl/
//
Autorką grafiki jest Olga Budzan.

Spotkanie z Aldoną Machnowską-Góra i Aliną Gałązką

Zapraszamy na listopadowe spotkanie Grupy Kultura Wrocław, które odbędzie się już w najbliższy wtorek, 5 listopada o godz. 17.00 w klubie PROZA. Gośćmi pierwszej części spotkania będą dwie znane postacie warszawskiej kultury – Dyrektorka Koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy, Aldona Machnowska – Góra oraz Alina Gałązka, współautorka dokumentu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”, członkini Zespołu Koordynującego pisanie nowej polityki kulturalnej Miasta st. Warszawy. // Drugą część spotkania poświecimy tematowi Kongresu Kultury – będziemy już po pierwszych spotkaniach roboczych Zespołu ds Kongresu Kultury.

Aldona Machnowska – Góra
Absolwentka filologii Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórczyni programu dla Warszawy Rafała Trzaskowskiego, działaczka społeczna i animatorka kultury, producentka spektakli i festiwali teatralnych, od 2016 r. wicedyrektorka Teatru Studio w Warszawie, współautorka „Programu Rozwoju Kultury Warszawa 2020. Miasto kultury i obywateli”, przyjętego w 2012 r. uchwałą Rady Miasta jako oficjalna polityka kulturalna Warszawy. W latach 2013-14 członkini zespołu sterującego przy Biurze Kultury ds. wdrażania PRK, od 2006 do 2014 członkini prezydium i przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury przy Biurze Kultury. Wcześniej była dyrektorką Teatru Warsawy i dwunastu edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego. Przez kilka lat koordynatorka Warszawskiego Inkubatora Kulturalnego – projektu szkoleniowego skierowanego do młodych fundacji i stowarzyszeń.

Alina Gałązka
Aktywistka społeczna, menadżerka kultury. Z wykształcenia polonistka (UW). Od lat 90. związana z kultura niezależną. Obecnie współprowadzi Komunę Warszawa – niezależny teatr, scenę impresaryjną i dom produkcyjny, który od 2007 ma swe miejsce na warszawskiej Pradze Południe – na ul. Lubelskiej 30/32. Współtwórczyni i była naczelna portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl, zaangażowana w tworzenie przyjaznych regulacji współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym. W latach 2008-2009 przewodnicząca Forum Dialogu Społecznego i od 2004 aktywistka komisji dialogu społecznego, współpracujących z Urzędem m.st. Warszawy (Biurem Kultury) – obecnie przewodnicząca Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. kultury.
Współautorka dokumentu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”. Członkini Zespołu Koordynującego pisanie nowej polityki kulturalnej Miasta st. Warszawy.

Drugą część spotkania poświęcimy tematowi Kongresu Kultury – zespoły zreferują nam obecny stan prac i porozmawiamy o kluczowych zagadnieniach związanych z jego organizacją.

Projekt Regulaminu Rady Kultury

Projekt Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury został zredagowany i zgodnie z ustaleniami – przekazany do Urzędu Miasta do dalszego procedowania. Po korekcie legistalora projekt wróci z powrotem do nas – do Grupy Kultura Wrocław, a następnie zostanie opublikowany jako zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia.

Raz jeszcze dziękujemy też wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad projektem, zarówno na etapie tworzenia zapisów, jak i ich korekty w trybie konsultacji społecznych, w które licznie i aktywnie włączyli się przedstawiciele wrocławskiego środowiska kultury i sztuki! Były to trzy miesiące bardzo intensywnej pracy. Teraz przed nami kolejne wyzwanie – organizacja Kongresu Kultury!

Sprawozdanie z prac Grupy Kultura Wrocław z dnia 5 września 2019

Tworzenie grup branżowych przez organizacje pozarządowe należy do priorytetów Koalicji, którą na zasadach partnerstwa stworzyli przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia. W skład Koalicji wchodzą przedstawiciele 13-tu organizacji pozarządowych, Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Partycypacji Społecznej oraz Rzecznik Dialogu Społecznego. Podsumowaniem pierwszego etapu prac Koalicji jest dokument „Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 we Wrocławiu”. Jednym z obszarów, wytypowanych przez Koalicję do objęcia partnerstwem określonym w dokumencie strategii, jest aktywność związana z aktywizacją wrocławskiego środowiska kultury i powołaniem Grupy Branżowej Kultura. Aktualnie prowadzone są prace w ramach 3 grup branżowych: Grupa ds. kultury (Grupa Kultura Wrocław) – operator: Fundacja Avant Art; Grupa ds. młodzieży – operator: TRATWA; Grupa ds. osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności przestrzeni publicznej i usług – operator: Fundacja Eudajmonia.

Propozycja nowej struktury dialogu w obszarze kultury (marka KULTURA WROCŁAW)

Marka Kultura Wrocław ma być elementem realizacji i formatowania polityki kulturalnej miasta w procesie dialogu pomiędzy magistratem, a środowiskiem, przy uczestnictwie wszystkich uczestników obszaru kultury jak: DSS i WKL, artyści, organizacje pozarządowe, animatorzy i menedżerowie kultury oraz instytucje kultury, którego fundamentami są: Grupa Kultura Wrocław, Rada Kultury i Kongres Kultury.

Partycypacyjny model realizowania polityki kulturalnej we Wrocławiu zakłada:

 1. regularne prace Grupy Kultura Wrocław (wypracowywanie priorytetów i kierunków działania, praktyczna ewaluacja i monitoring realizowanych modeli polityki kulturalnej),
 2. funkcjonowanie Wrocławskiej Rady Kultury, jako ciała konsultacyjno-doradczego prezydenta (jednego z trzech, obok DSS i WKL podmiotu kreowania polityki kulturalnej w mieście, lobbującego na rzecz rozwiązań rekomendowanych przez Grupę Kultura Wrocław oraz będącego adresatem i mediatorem napięć i konfliktów w polu wrocławskiej kultury),
 3. cykliczne organizowanie Kongresów Kultury jako narzędzia dialogu i włączania mieszkańców w obieg wrocławskiej kultury oraz promowanie marki Kultura Wrocław.

Grupa Kultura Wrocław

Grupa branżowa powstała w październiku 2018 roku na mocy wdrażania zapisów “Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi”. Liderem procesu tworzenia grupy oraz jej spotkań jest Fundacja Avant Art. W swoich pracach grupa opiera się m.in. na dokumencie „Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”.

Cele grupy

 • stworzenie – poprzez cykliczne spotkania – otwartej przestrzeni do wspólnej pracy, prowadzącej do budowy struktury dialogu środowiskowego, umożliwiającego uzgadnianie wyzwań i kierunków rozwoju dla polityki kulturalnej Wrocławia;
 • aktywizacja i integracja podmiotów wrocławskiego środowiska kultury;
 • budowa silnego partnerstwa, które połączy podmioty aktywnie działające we wrocławskiej kulturze (NGO-sy, przedstawicieli JST, twórców etc.).

Do priorytetów Grupy Kultura Wrocław jej członkowie zaliczyli:

 1. powołanie Wrocławskiej Rady Kultury (2020),
 2. zorganizowanie Kongresu Kultury (I kw. 2020), podczas którego odbędą się wybory do Wrocławskiej Rady Kultury,
 3. wypracowanie modelu pracy Grupy Kultura Wrocław.

Grupa Kultura Wrocław w liczbach: od lutego do czerwca 2019 odbyło się 6 spotkań Grupy. W spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 500 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, artystów, animatorów i menadżerów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i innych. Grupa posiada własne kanały komunikacji w postaci strony www (www.kulturawroclaw.pl), profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/grupakulturawroclaw/) oraz bazy mailingowej.

Zespół ds. Rady Kultury

Jedną z kluczowych kwestii w 2019 roku pozostaje przygotowanie strategii oraz narzędzi służących powołaniu Rady Kultury. Za koordynację tego procesu, jak i organizację spotkań Grupy Kultura Wrocław, odpowiada Zespół ds. Rady Kultury, który uformował się w wyniku otwartego naboru.W skład zespołu weszli: Kostas Georgakopulos i Katarzyna Gołecka (Fundacja Avant Art), Agata Bulicz i Paweł Dębek (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych), Jacek Pluta (Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia), Agnieszka Imiela-Sikora (Fundacja Bente Kahan), Tomasz Sikora (muzyk), Robert Chmielewski (Firlej – Ośrodek Działań Artystycznych), Izabela Duchnowska (menedżerka kultury), Marcin Hamkało (Zakład Narodowy im. Ossolińskich), Robert Drogoś (Stowarzyszenie Tratwa), Adam Kamiński (Mandala Performance Festival), Marek Gluziński (menedżer kultury), Berenika Nikodemska (menedżerka kultury), Andrzej Jóźwik (dziennikarz) i Joanna Lassota (Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy).Efektem prac Zespołu jest projekt Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury, przekazany do konsultacji członkom Grupy Kultura Wrocław i środowisku kultury w dniu 5 września 2019 roku.

II. Kamienie milowe procesu – co zrobiliśmy i co planujemy zrobić

Kolejne spotkanie Grupy Kultura

Zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie Grupy Kultura Wroclaw, które odbędzie się w najbliższy wtorek 10.09.2019, o godz. 17.00 w Centrum Sektor 3.
To spotkanie będzie jednym z kluczowych w procesie aktywizacji i integracji wrocławskiego środowiska kultury, gdyż na nim będziemy dyskutować zapisy projektu Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury.

Projekt Regulaminu dostępny jest pod adresem:
http://tiny.cc/hu1acz

Uwagi do Regulaminu prosimy zgłaszać za pomocą Formularza Uwag Ogólnych i Formularza Uwag Szczegółowych (w tym samym folderze na dysku Google’a).

W przypadku problemów z wypełnieniem formularzy, bardzo prosimy o przesłanie uwag mailem na adres info@kulturawroclaw.pl.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłaszanie swoich uwag do godz. 10:00 9 września (poniedziałek) – ich liczba zadecyduje o sposobie organizacji naszej pracy na najbliższym spotkaniu.

Wstępna agenda spotkania:
1. sprawozdanie z prac Zespołu ds. Rady Kultury
2. przedstawienie efektu pracy Zespołu, czyli projektu Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury.
3. wspólne czytanie i dyskusja nad zapisami projektu
4. przedstawienie dalszej ścieżki procedowania
5. Kongres Kultury – wprowadzenie, ogłoszenie naboru do Zespołu ds. Kongresu Kultury

Bardzo liczymy na Waszą obecność.
Do zobaczenia

List intencyjny Prezydenta Jacka Sutryka

Mamy dobre wiadomości! 

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk potwierdził wolę uczestnictwa w procesie uspołecznienia polityki kulturalnej Wrocławia. W liście intencyjnym, wysłanym do przedstawicieli wrocławskiego środowiska kulturalnego, poinformował też o pracach Grupy Kultura Wrocław. W najbliższych dniach jej członkowie będą mogli zapoznać się z projektem regulaminu wrocławskiej Rady Kultury.

O nim, a także o innych dotychczasowych i przyszłych zadaniach, jakie stoją przed Grupą Kultura Wrocław, np. o Kongresie Kultury, będziemy rozmawiać podczas kolejnego spotkania 10 września w Centrum Sektor 3. Do zobaczenia!

Notatka ze spotkania 7 maja 2019, III Spotkanie Grupy Kultura Wrocław

Wstępne cele GRUPY KULTURA WROCŁAW jako punkt wyjścia dla funkcjonowania Grupy Kultura Wrocław, zaproponowane przez Grupę i dyskutowane na spotkaniu 7.05.2019, wraz z dopiskami uczestników spotkania. Dodatkowo uczestnicy głosowali na najważniejszy ich zdaniem w chwili obecnej cel. Lista celów Grupy Kultura Wrocław:

 1. Wpływ na politykę kulturalną miasta (12 głosów)
 2. Integracja środowiska kultury we Wrocławiu (11 głosów)
 3. Realizacja wspólnych projektów (11 głosów)
 4. Wzmocnienie aktywności i efektywności działań twórców i menadżerów kultury (9 głosów)
 5. Utworzenie Rady Kultury (8 głosów)
 6. Organizacja Kongresu Kultury (8 głosów)
 7. Wypracowanie dobrych praktyk w kontaktach z Urzędem Miasta (8 głosów)
 8. Miejsce dzielenia się doświadczeniami (2 głosy)

PARKING – zgłoszenia dodatkowe podczas spotkania